RoháčekIzaiáš66

Izaiáš

Obeť bez bázne Božej ohavnosťou Bohu.1 Tak­to hovorí Hos­podin: Nebesia mi stolicou, a zem je podnožou mojich nôh. Kde jaký je to dom, ktorý mi vy­stavíte? Alebo kde je nejaké mies­to môj­ho od­počin­ku? 2 Veď to všet­ko učinila moja ruka, a tak sa to všet­ko stalo, hovorí Hos­podin. Ale na tohoto hľadím: na utrápeného a na toho, kto je zdr­teného ducha a trasie sa nad mojím slovom. 3 Ináče ten, kto poráža vola, za­bíja človeka; ten, kto za­bíja dobytča na obeť, láme psovi krk; ten, kto obetuje obil­ný dar, obetuje sviňskú krv; kto na pamäť kadí kadivo, dob­rorečí mod­le. Jako si oni vy­volili svoje ces­ty, a jako si ich duša ľubuje v ich ohav­nos­tiach, 4 tak si i ja vy­volím to, čo treba za ich všelijakú pros­topaš, a to, čoho sa strachujú, uvediem na nich. Pre­tože keď som volal, nebolo ni­koho, kto by sa bol oz­val; hovoril som, a ne­počuli, ale robili to, čo je zlé v mojich očiach, a vy­volili si to, čo sa mi neľúbi. Potešenie veriacim všelijakou hojnosťou a pokojom.5 Počuj­te slovo Hos­podinovo vy, ktorí sa trasiete pred jeho slovom: Vaši bratia hovoria, ktorí vás nenávidia a vypovedajú vás pre moje meno: Nech sa os­lávi Hos­podin, aby sme videli vašu radosť! Ale tí sa budú han­biť. 6 Čuj­te! Zvuk hr­motu počuť z mes­ta, hlas z chrámu, hlas Hos­podinov, ktorý dáva od­platu svojim ne­priateľom. 7 Prv ako pracovala ku pôrodu, porodila d­céra Jeruzalema; prv ako jej prišla bolesť, porodila chlapča. 8 Kto kedy slýchal také voľačo? Kto videl niečo podob­né? Či sa azda zrodí zem za jeden deň? Či sa narodí národ na jeden raz? Keď hľa, Sion ešte len začal pracovať ku porodu, a už aj porodil svojich synov! 9 Či by som azda ja, keď ot­vorím život matky, nedal porodiť? hovorí Hos­podin. Alebo či by som ja, ktorý dávam rodiť, mal za­vrieť život? hovorí tvoj Bôh. 10 Raduj­te sa s Jeruzalemom a plesaj­te v ňom všet­ci, ktorí ho milujete! Veseľte sa s ním veľmi všet­ci, ktorí ste smútili nad ním! 11 Aby ste ssali a na­sýtili sa z pŕs jeho po­tešení, aby ste sa nadájali a mali roz­koš z jeho veľkej slávy. 12 Lebo tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, ob­rátim naň po­koj ako rieku a jako roz­vod­nený po­tok slávu národov. A tak budete ssať, a budete nosení pri boku na rukách a hlad­kaní na kolenách. 13 Ako keď nie­koho teší jeho mat­ka, tak vás ja budem tešiť, a budete po­tešovaní v Jeruzaleme. 14 A budete to vidieť, a vaše srd­ce sa bude radovať, a vaše kos­ti budú kvit­núť ako svieža bylina. A tak sa bude znať ruka Hos­podinova pri jeho služob­níkoch, a bude sa zúrivo hnevať na svojich ne­priateľov. Hrozba modlárom a nečistým.15 Lebo hľa, Hos­podin prij­de v ohni a jeho vozy budú jako vích­rica, aby od­platil v prch­livos­ti svojím hnevom a svojím že­hraním v plameňoch ohňa. 16 Lebo Hos­podin sa bude súdiť v ohni a svojím mečom s každým telom, a bude mnoho tých, ktorých po­bije Hos­podin. 17 Tí, ktorí sa po­sväcujú a očisťujú v­chádzajúc do za­hrád, jed­na s­kupina za druhou, v pro­stred­ku, ktorí jedia sviňs­ké mäso a ohav­nú vec a myši, spolu za­hynú, hovorí Hos­podin. 18 Lebo ja vyhľadám ich skut­ky a ich myšlien­ky. Ide čas, aby som shromaždil všet­ky národy a jazyky, a prij­dú a uvidia moju slávu. Spasené ostatky z Izraela a z pohanov.19 A položím na nich znamenie a pošlem z nich, unik­lých životom, k národom, do Taršíša Púla a Lúda, ktorí naťahujú lučište, do Túbala a Javána, na ďaleké os­trovy, k tým, ktorí ne­počuli zves­ti o mne a ne­videli mojej slávy, a tak budú zves­tovať moju slávu medzi národami. 20 A do­pravia všet­kých vašich bratov zo všet­kých národov za obet­ný dar Hos­podinovi na koňoch a vozoch, na nosid­lách, na muliciach a na dromedároch na vrch mojej svätos­ti, do Jeruzalema, hovorí Hos­podin, ako donášajú synovia Iz­raelovi obet­ný dar v čis­tej nádobe do domu Hos­podinov­ho. 21 A vez­mem aj z nich za kňazov a levitov, hovorí Hos­podin. 22 Lebo jako tie nové nebesia a tá nová zem, ktoré ja učiním, budú stáť predo mnou, hovorí Hos­podin, tak bude stáť vaše semeno a vaše meno. 23 A stane sa, že od mesiaca do mesiaca a od soboty do soboty bude pri­chádzať každé telo, aby sa klaňalo predo mnou, hovorí Hos­podin. 24 A vy­j­dú a uvidia mŕt­ve telá ľudí, ktorí sa spreneverili proti mne, lebo ich červ nezom­rie, a ich oheň ne­vyhas­ne, a budú ošk­livosťou každému telu.

RoháčekIzaiáš66