RoháčekIzaiáš19

Izaiáš

Egypt porazený a spustošený; múdrosť zhynula.1 Bremä Egyp­ta. Hľa, Hos­podin sa ne­sie na hus­tom ob­laku ľah­kom a prij­de do Egyp­ta. Tu sa od zdesenia zaklátia mod­ly Egyp­ta pred jeho tvárou, a srd­ce Egyp­ta sa rozp­lynie v jeho vnútor­nos­tiach. 2 Lebo podpichnem Egypťana proti Egypťanovi, a budú bojovať brat proti svoj­mu bratovi a blížny proti svoj­mu blížnemu, mes­to proti mes­tu, kráľov­stvo proti kráľov­stvu. 3 A roz­leje sa duch Egyp­ta v jeho vnútor­nos­tiach, a jeho radu po­hl­tím, a budú sa pýtať modiel a mrm­lajúcich čarodej­níkov, veštec­kých duchov zom­relých a vedom­cov. 4 A predám Egypt do ruky tvr­dých pánov, a prís­ny kráľ nemilo­sr­d­ný bude panovať nad nimi, hovorí Panov­ník Hos­podin Zá­stupov. 5 A osiak­nu vody mora, a rieka vy­schne a vy­suší sa, 6 a tak rieky narobia sm­radu, opad­nú, a vy­schnú veľtoky Dol­ného Egyp­ta, trs­tina a rákos sa scvrk­nú a zväd­nú. 7 Tráv­niky pop­ri veľtoku, pri ús­tí veľtoku i každá siatina pop­ri veľtoku uschne, bude od­viata, a nebude jej. 8 Vtedy budú kvíliť rybári a smútiť budú všet­ci, ktorí vr­hajú udicu do veľtoku, a tí, ktorí rozo­stierajú sieť na vody, uväd­nú od núdze. 9 A zase tí, ktorí spracúvajú česaný ľan, sa budú han­biť ako aj tí, ktorí tkajú kment. 10 Lebo jeho stĺpy budú ro­zdr­tené; všet­ci, ktorí pracovali za mzdu, budú za­rmútenej duše. 11 Ba is­teže kniežatá mes­ta Coana bláz­ni; múd­rych rad­cov fara­onových rada ospros­tela. Jakože smiete po­vedať fara­onovi: Som synom múd­rych, synom nie­kdajších kráľov? 12 Kdeže sú, kde tvoji múd­ri? Nože nech ti oznámia a nech vedia, čo usúdil Hos­podin Zá­stupov vo svojej rade o Egyp­te! 13 Zbláz­nily sa kniežatá Co­ana; oklamané sú kniežatá mes­ta Nof; za­vied­li Egypt, a to náčelní mužovia jeho po­kolení. 14 Hos­podin nalial do jeho vnút­ra ducha zá­vratu, a spôsobili to, že Egypt blúdi vo všet­kom, čo robí, jako blúdi opilý človek pri svojom vý­vrat­ku. 15 A nebude mať Egypt diela, ktoré by bola učinila hlava alebo chvost, vetev alebo siť. Egypt ako ženy a bude sa báť Hospodina, tak i Assúr.16 Toho dňa bude Egypt ako ženy a bude sa triasť a strachovať pred kýv­nutím ruky Hos­podina Zá­stupov, ktorou za­kýva proti ne­mu. 17 A zem Júdova bude Egyp­tu na po­strach: každý, komukoľvek ju pri­pomenú, bude sa strachovať pre radu Hos­podina Zá­stupov, ktorú uzav­rel proti ne­mu. 18 Toho dňa bude päť miest v Egypt­skej zemi, ktoré budú hovoriť kananej­ským jazykom a budú pri­sahať Hos­podinovi Zá­stupov. Jed­no z nich sa bude volať Ir-haheres. 19 Toho dňa bude s­táť oltár Hos­podinov pro­stred Egypt­skej zeme a pamät­ný stĺp vedľa jeho hranice Hos­podinovi. 20 A bude na znamenie a za sved­ka Hos­podinovi Zá­stupov v Egypt­skej zemi. Lebo budú kričať k Hos­podinovi pre tých, ktorí ich budú utis­kovať, a pošle im spasiteľa a toho, ktorý sa bude za nich pravotiť, a vy­trh­ne ich. 21 A tak bude Hos­podin známy Egyp­tu, a Egypťania po­znajú Hos­podina toho dňa a budú mu slúžiť bit­nou obeťou a obil­ným darom a budú sľubovať Hos­podinovi sľuby i pl­niť. 22 A Hos­podin bude biť Egypt ranami, bude biť a uzdraví, a na­vrátia sa k Hos­podinovi, a dá sa im uprosiť a uzdraví ich. 23 Toho dňa bude hrad­ská z Egyp­ta do As­sýrie, a As­sýrovia prij­dú do Egyp­ta a Egypťania do As­sýrie a Egypťania i s As­sýr­mi budú slúžiť Hospodinovi. 24 Toho dňa bude Iz­rael tretím k Egyp­tu a k As­sýrii, požeh­naním pro­stred zeme. 25 Pre­tože ho požeh­ná Hos­podin Zá­stupov a po­vie: Nech je požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk As­sýria a moje dedičs­tvo Iz­rael!

RoháčekIzaiáš19