RoháčekIzaiáš60,7

Izaiáš 60:7

Všet­ky stáda drob­ného dobyt­ka Kédara sa shromaždia k tebe, barani Nebajota ti budú svätos­lúžiť; vy­stúpia príjem­nou obeťou na môj ol­tár, a tak oslávim dom svojej slávy.


Verš v kontexte

6 Množs­tvo veľb­lúdov ťa po­kryje, dromedári z Madianska a z Éfy; tí všet­ci prij­dú zo Šeby, donesú zlato a kadivo a s radosťou budú zves­tovať chvály Hos­podinove. 7 Všet­ky stáda drob­ného dobyt­ka Kédara sa shromaždia k tebe, barani Nebajota ti budú svätos­lúžiť; vy­stúpia príjem­nou obeťou na môj ol­tár, a tak oslávim dom svojej slávy. 8 A povieš: Kto sú títo, ktorí to letia ako hus­tý ob­lak a jako holubi do svojich dier?

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

7 Všet­ky stáda drob­ného dobyt­ka Kédara sa shromaždia k tebe, barani Nebajota ti budú svätos­lúžiť; vy­stúpia príjem­nou obeťou na môj ol­tár, a tak oslávim dom svojej slávy.

Evanjelický

7 Všet­ky kédar­ské stáda zhromaždia sa k tebe, barany nebájót­ské budú ti slúžiť, vy­stúpia na môj ol­tár ako milá obeť, a tak oz­dobím svoj nád­her­ný dom.

Ekumenický

7 Všet­ky stáda Kédaru sa zhromaždia k tebe, barán­ky z Nebajót ti budú slúžiť a vy­stúpia ako ľúbez­ná obeta na môj ol­tár a tak os­lávim svoj sláv­ny dom.

Bible21

7 Všech­ny ovce z Keda­ru se k to­bě shromáždí, poslouží ti i nabajo­tští berani; budou při­ja­ti za oběť na mém oltáři, a tak dům své slávy oslavím.