Bible21Izaiáš19

Izaiáš

Ortel nad Egyptem1 Or­tel nad Egyptem: Hle – Hos­po­din žene se na rych­lém oblaku, blíží se k Egyptu! Egyptské mod­ly před ním třesou se, srdce Egyp­ta se stra­chy roz­plyne. 2 Po­pudím Egypt pro­ti Egyptu, aby bo­joval bra­tr pro­ti bratrua pří­tel pro­ti příteli, město pro­ti městua králov­ství pro­ti králov­ství. 3 Duch Egyp­ta se zce­la vytratí, na čem se uradí, to překazím. Budou se ra­dit s mod­la­mi a nebožtíky, s věšt­ci a du­chaři, 4 já ale Egypt vy­dám ne­lítostné­mu vládci, krutý král bude vládnout nad nimi, praví Panovník, Hos­po­din zástupů. 5 Voda se vy­paří, než do­razí k moři, řeka se ztratí a vy­suší. 6 Z vodních kanálů bu­dou za­hnívající stoky, egyptské ře­ky se ztenčí a vytratí. Zvadne všech­na tř­ti­na i rákosí, 7 ze­leň podél Nilu i při ústí, uschne vše za­seté v nil­ském okolí, bude to od­váto a ne­zůstane nic. 8 Bědovat bu­dou ni­lští rybáři, spláčou ti, kdo loví na udicii kdo po­nořují sítě do vody, protože při­jdou o práci. 9 Česači lnu bu­dou zoufalía tkal­ci zblednou zděšením. 10 Výrob­ci lá­tek bu­dou ztrápenía všich­ni ná­deníci žalem zmoženi. 11 So­anští vel­moži jsou pouzí pomatenci, faraonovi mudrci mu radí nesmysly. Jak můžete ří­kat faraonovi: „Jsem pokračova­tel moudrých, jsem dávných králů učedník?“ 12 Kam se teď podě­li ti tvo­ji mudrci? Jen ať ti pro­zradí, jest­li to vědí, co Hos­po­din zástupů roz­ho­dl o Egyp­tu! 13 So­anští vel­moži přiš­li o rozum, pomatení jsou vel­moži Memfisu; vůdci Egyp­ta sve­dli svůj vlastní lid. 14 Hos­po­din jim na­lil du­cha závrati, aby Egypt ve všech jeho skutcích sváděli, aby se po­tácel jak opi­lec ve zvrat­cích. 15 Egypt se na nic ne­z­může­ani hlavou ani ocasem, palmovým kmenem ani ráko­sem! 16 V ten den bu­dou Egypťané slabí jako že­ny – bu­dou se třást stra­chy před zdviženou ru­kou Hos­po­di­na zástupů, až ji po­zvedne pro­ti nim. 17 Jud­ská zem bude v Egypťanech bu­dit hrů­zu. Při každé zmín­ce o ní se bu­dou dě­sit kvů­li roz­hodnutí, jež o nich Hos­po­din zástupů uči­nil. 18 V ten den bude v Egyptě pět měst mlu­vit řečí Kanaánu a přísahat při Hos­po­di­nu zástupů a jedno z nich se bude na­zývat Slu­neční město. 19 V ten den bude upro­střed Egyp­ta Hos­po­dinův ol­tář a u hranic té země bude Hos­po­dinův sloup. 20 Ten bude v Egyptě zna­mením a svě­de­ctvím o Hos­po­di­nu zástupů. A až bu­dou kvů­li svým utis­kova­te­lům vo­lat k Hos­po­di­nu, pošle jim za­chrán­ce a ob­háj­ce, aby je vy­svo­bo­dil. 21 Hos­po­din se dá po­znat Egyp­tu a Egypťané v ten den Hos­po­di­na po­znají. Bu­dou ho uctívat dary a oběť­mi, bu­dou Hos­po­di­nu skládat sli­by a ty do­drží. 22 Hos­po­din udeří na Egypt – udeří, ale uz­draví. Až se ob­rátí k Hos­po­di­nu, on je vy­s­lyší a uz­draví. 23 V ten den se otevře ces­ta z Egyp­ta do Asýrie. Asyřané bu­dou cho­dit do Egyp­ta a Egypťané do Asýrie; Egypťané s Asyřa­ny bu­dou uctívat Boha spo­lečně. 24 V ten den bude Iz­rael s Egyp­tem a Asýri­í tvořit tro­jici a bude požeh­náním upro­střed svě­ta, 25 je­muž Hos­po­din zástupů požeh­ná: „Požeh­nán buď Egypt, můj lid, Asýrie, dílo ru­kou mých, a Iz­rael, mé dědictví!“

Bible21Izaiáš19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček