Bible21Izaiáš21

Izaiáš

Ortel nad Babylonem1 Or­tel nad Pusti­nou u moře: Jako se na jihu pro­hání vichřice, útočník při­jde z pouště, ze země straš­livé. 2 Bylo mi zje­veno kruté vidění: Zrádce zrazuje, zhoub­ce hubí. Přitáhni, Ela­me; Mé­de, oblehni! Všemu úpění ko­nec učiním. 3 Pro­to se mi bři­cho svírá úzkostí, jako by mě za­chvá­ti­ly po­rodní bolesti. Skličuje mě to, co slyším, to, co vi­dím, mě děsí! 4 Srd­ce se mi chvěje v hrudi, celý se třesu strachy. Vytoužený noční kli­dpro­měnil se mi v zděšení! 5 Plné stoly. Prostřené ubrusy. Jídlo. Pití. – Vstávej­te, velitelé! Chystejte ští­ty do války! 6 Toto mi ře­kl Pán: „Jdi hlídku postavit, ať ohlásí, co uvi­dí! 7 Spatří-li jezdce, jak po dvou blíží se, jezdce na oslech, jezdce na vel­blou­dech – ať je sle­duje pozorně, velmi pozorně!“ 8 A strážný zvolal: „Na stráži, pane, sto­jím den co den, každičkou noc jsem na hlíd­ce. 9 Hle, vi­dím jezd­ce přijíždět, dvojice mužů blíží se!“ Pak přišel se zprávou: „Padl, padl Babylon! Všechny so­chy jeho bo­hůleží roz­tříštěné v prachu!“ 10 Můj lide drcený jako zrno na mlatu, ohlásil jsem vám, co jsem us­lyše­lod Hos­po­di­na zástupů, od Boha Iz­rae­le. Ortel nad Edomem11 Or­tel nad Dumou: Ze Seí­ru slyším volání: „Strážný, jak dlouho bude noc? Strážný, jak dlouho bude noc?“ 12 A strážný odpoví: „Přichází ráno, ale také noc. Chcete-li se ptát, ptej­te se, vraťte se a při­jď­te sem!“ Ortel nad Arábií13 Or­tel nad Arábií: Vy ka­rava­ny dedanské, jež no­cujete v arab­ské pustině, 14 žíznivým vodu přineste! Vy, kteří ži­jete v Temě, vítejte uprchlíky chle­bem! 15 Pr­chají pře­ce před mečem, před ta­seným mečem, před na­pjatým lukem, před ukrutným bo­jem! 16 Toto mi ře­kl Pán: „Po ro­ce, jako by ten rok počítal ná­deník, všech­na sláva Keda­ru za­nikne 17 a z ce­lého množství hr­dinných kedar­ských lučištníků zbu­de jen ne­pa­trný pozůstatek.“ Tak pro­mlu­vil Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le.

Bible21Izaiáš21

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček