Bible21Izaiáš15

Izaiáš

Ortel nad Moábem1 Or­tel nad Moábem: V je­diné noci vypleněn, Ar Moáb­ský je zahuben! V je­diné noci vypleněn, Kir Moáb­ský je za­hu­ben! 2 Di­bonští do svého chrá­mu stoupají, jdou pla­kat na své výšiny. Nad osu­dem Ne­bó a Me­de­by­Moáb­ci kvílejí. Všechny hlavy oholeny, všechny bra­dy ostříhá­ny, 3 v pyt­lovině chodí v ulicí­cha na stře­chách i náměstíchjen samé kvílení; slzy se valí po tvářích. 4 Cheš­bon a Ele­ale bědují, jejich nářek zní až do Jahcy. Moábští bo­jovníci křičí na poplach, jejich duše je zděšená. 5 Mé srd­ce nad Moábem běduje! K Co­a­ru proudí jeho uprchlíci, až k Eglat-šelišiji. Luchitským svahems pláčem stoupají, cestou k Cho­ro­naim­nad zkázou bě­dují. 6 Z nimrim­ských vod zby­la pustina, tráva je spálená, bylina uvadla, zeleň zmize­la. 7 A pro­to vše, co moh­li zachránit, odnesli s se­bou přes po­tok Ara­bim. 8 Moáb­s­kou zemí ob­chází je­jich křik, až do Eglaim zní je­jich kvílení, až do Beer-elim zní je­jich kvílení! 9 Vody Di­mo­nu jsou na­plně­ny krví, já však Di­mo­nu při­dám ještě víc – pošlu lva na ty, kdo z Moábu prchli, i na ty, kdo v zemi zůsta­li.

Bible21Izaiáš15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček