Bible21Izaiáš38

Izaiáš

Ezechiášova nemoc1 V té době Eze­chiáš na smrt one­mo­cněl. Pro­rok Iza­iáš, syn Amo­sův, jej navštívil a ře­kl mu: „To­to praví Hos­po­din: Dej své věci do pořádku, pro­tože umřeš; ne­u­z­dravíš se.“ 2 Eze­chiáš se ob­rá­til tváří ke zdi a mod­lil se k Hos­po­di­nu: 3 „Ach Hos­po­di­ne, pa­ma­tuj pro­sím, že jsem před te­bou žil od­daně a s upřímným srd­cem a že jsem dělal, co je v tvých očích správné.“ A Eze­chiáš pla­kal a pla­kal. 4 Teh­dy Iza­iáš do­stal slovo Hos­po­di­novo: 5 „Jdi a řekni Eze­chiášovi: Toto praví Hos­po­din, Bůh tvého otce Davi­da: Slyšel jsem tvou mod­lit­bu a vi­děl jsem tvé sl­zy. Hle, při­dám ti patnáct let živo­ta. 6 Kro­mě toho vy­svo­bodím tebe i toto město z ru­kou asyr­ského krále a budu to město bránit. 7 Toto je zna­mení od Hos­po­di­na, že vy­koná, co ti slí­bil: 8 Hle, vrátím stín se­stu­pující po Achazově scho­diš­ti o deset stupňů zpět.“ A slun­ce se na scho­diš­ti vrá­ti­lo o deset stupňů, po kterých před­tím se­stou­pi­lo do­lů. 9 Toto na­psal jud­ský král Eze­chiáš po­té, co se uz­dravil ze své ne­mo­ci: 10 Říkal jsem si: Uprostřed živo­ta mu­sím odejít, svá lé­ta strávím v branách pod­světí! 11 Říkal jsem si: Hospodina už ne­spatřím­na zemi mezi živými; neuvidím se s žádným člověkem, s nikým, kdo ži­je na světě. 12 Už je strženo mé obydlí, jako stan kočovníků stěhuje se pryč; jako tka­dlec jsem svůj život zavinul, když od­střihls mě od stavu – než uplyne den s večerem, se mnou skon­cuješ! 13 Do rá­na jsem křičel v bolestech, drtils mi kosti jako lev – než uplyne den s večerem, se mnou skon­cuješ! 14 Kvílím jako drozd ane­bo rorejs, naříkám jako holubice, oči mi slábnou, jak vzhů­ru vyhlížím, stůj při mně, Pane, jsem sevřen úzkostí! 15 Co ale mohu říct? Co o mně ře­kl, učiní. Svá lé­ta pro­jdu krokem po­malý­ma s duší plnou hořkosti. 16 Člověk však přesto, Pane, může žít, pořád mi zůstal život a dýchání – ­ty jsi mě uz­dravil a oživil! 17 Hle, ta má hořkost nejprudšíse pro­měni­la ve zdraví! Vytrhl jsi mě z jámy nicoty, všechny mé hří­chy za­ho­dil jsi pryč. 18 Není to hrob, kdo tě velebí, ani smrt tě chvá­lit neumí; ti, kteří pad­li do jámy, nevzhlížejí k tvé věrnosti. 19 Živý, jen živý tě může ve­le­bi­ttak jako já v dnešním dni; otec své dě­ti poučío tvé věrnosti. 20 Hos­po­din je připra­ven k mé záchraně – zpívej­me a hrajme na strunné nástro­jepo všech­ny dny, kdy žijeme, v Do­mě Hos­po­di­nově! 21 (Iza­iáš tenkrát ře­kl: „Při­nes­te hrou­du fíků, při­lož­te ji na vřed, a bude uzdraven.“ 22 Eze­chiáš se ptal: „Jaké do­stanu zna­mení, že znovu ve­jdu do Hos­po­di­nova domu?“)

Bible21Izaiáš38

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček