Bible21Izaiáš31

Izaiáš

Egypťané jsou jen lidé1 Běda těm, kdo hledají po­moc v Egyptě, spoléhají se na koně, doufají ve vo­zy, že jich to­lik je, a jezd­ců že je bezpočet, k Svaté­mu iz­rael­ské­mu ale nehledí, Hospodina hledat ne­ch­tějí. 2 I on je však moud­rý! Způsobí neštěstí, svá slova nezmění: Povstane pro­ti domu bídáků, proti po­mo­cníkům zločin­ců. 3 Egypťané jsou jen li­dé, a ne Bůh, jejich koně pouhé tělo, a ne duch. Jakmile Hos­po­din ru­kou pohrozí, zhroutí se pomocník, padne i ten, je­muž měl po­mo­ci – všich­ni spo­lečně bu­dou zničeni! 4 Toto mi ře­kl Hospodin: Jako lev vrčící, jako král zvířat nad svou kořis­tí – i když se na něj sběhnou pastýři, jejich křiku se ne­děsía je­jich hluk ho ne­plaší – právě tak se­stoupí Hos­po­din zástupů, aby bo­joval o horu Sion a její návrší. 5 Jako se ptáci vznášejí nad hnízdem, tak Hos­po­din zástupů za­štítí Jeruzalém; zaštítí jej a vysvobodí, ušetří jej a za­chrání. 6 Synové Iz­rae­le, vrať­te se k To­mu, od něhož jste tak hroz­ně odpad­li! 7 V ten den každý za­vrh­nete své stříbrné i zlaté mod­ly, které jste si vlastno­ručně vy­ro­bi­li – vž­dyť je to hřích! 8 Asýrie padne, ale ne mečem člověka, jiný než lid­ský meč je spolyká. Před oním mečem bu­dou utí­ka­ta je­jich mladíky čeká ro­bo­ta. 9 Je­jich pevnost se hrůzou rozpustí, jejich ve­li­te­lé se zděsí před mou korouhví, praví Hos­po­din, který má na Si­o­nu oheňa v Je­ruzalémě pec.

Bible21Izaiáš31

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček