Bible21Izaiáš35

Izaiáš

Píseň vykoupených1 Ať se ra­duje poušť a suchopár, s jáso­tem ať kvete pustina! Jak z růže květ 2 ať rozkvete, ať ro­ze­z­ní se jásotem! Bude jí dá­na sláva libanonská, nádhera kar­mel­ská a šáron­ská – ukáže se jim sláva Hospodinova, našeho Boha nád­he­ra! 3 Do­dej­te síly ochabujícím rukám, zpevněte pod­lo­mená ko­le­na. 4 Řekně­te těm, kdo mají srd­ce bázlivé: „Nebojte se, vzchop­te se! Hle – váš Bůh s po­mstou přichází, se svou odpla­tou vás jde zachránit!“ 5 Oči slepých teh­dy prohlédnou, uši hlu­chých se otevřou, 6 chro­mý teh­dy vy­skočí jak laň, jazyk němého se rozjásá. Na pouš­ti vy­trysknou vodní prameny, pustinou bu­dou prou­dit po­toky, 7 kde byl žhavý písek, bude je­ze­roa su­chopár se stane studánkou. Doupata, kde odpočíva­li šakali, zarostou trávou, tř­ti­nou, rákosím. 8 Po­ve­de tudy také stezka, která se Sva­tou cestou bude nazývat. Nepůjde po ní nečistý, bude urče­na jen pro poutníky – ani hloupí na té cestě ne­z­bloudí. 9 Ne­ob­jeví se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic ta­kového se tam nenajde. Půjdou po ní ti, kdo bu­dou vy­kou­peni; 10 Hos­po­di­novi za­chránění se navrátía na Sion při­jdou s jásáním, s věčnou ra­dostí na tvářích. Tehdy je přemůže ra­dost a veselí; zármutek a úpění je opustí.

Bible21Izaiáš35

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček