Bible21Izaiáš60

Izaiáš

Město Hospodinovo1 Vstávej, za­skvěj se, tvé svět­lo už je tu, Hospodinova sláva vzeš­la nad te­bou! 2 Hle, tma přikryje ze­mia sou­mrak národy, nad te­bou ale vzejde Hospodin, jeho sláva nad te­bou se ob­jeví. 3 Ke tvé­mu světlu půjdou náro­dya králové k jasu tvého svítání. 4 Jen zvedni oči, ko­lem se roz­hlédni – ­ti všich­ni se k to­bě shromáždí; tvoji synové při­jdou z krajů dalekých, tvé dce­ry bu­dou při­ne­se­ny v náručí. 5 Až to uvi­díš, ce­lý se rozzáříš, samým úža­sem se ti srd­ce rozbuší: obrátí se k to­bě mořské poklady, bohatství národů k to­bě za­míří. 6 Stáda vel­bloudů tě zaplaví, dromedáři z Mi­diánu a z Efy, přijdou i všich­ni ze Sáby­se zla­tem a vonným kořením, aby Hos­po­di­novy chvály hlása­li. 7 Všech­ny ovce z Keda­ru se k to­bě shromáždí, poslouží ti i nabajo­tští berani; budou při­ja­ti za oběť na mém oltáři, a tak dům své slávy oslavím. 8 Kdo se to slé­tají jako oblaky, jako ho­lu­bi k své­mu hníz­diš­ti? 9 Na mě za­jis­té če­kají os­t­rovya mořské lodi jsou mezi prvními, aby tvé syny z dálky přivezlya je­jich stříbro i zla­to s nimi, kvůli jménu Hos­po­di­na, tvého Boha, Svatého Iz­rae­lova, jenž tě oslaví. 10 Cizin­ci zbu­dují tvo­je zdia je­jich králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem tě bil, ve své přízni se ale nad te­bou sli­tu­ji. 11 Tvé brá­ny zůstanou stále otevřeny, nebudou za­vírá­ny ve dne ani v noci, aby k to­bě přišlo bo­hatství národůi je­jich králové ve vítězném průvo­du. 12 Národ a králov­ství, jež ti ne­s­louží, zahynou; takové náro­dy v troskách za­niknou. 13 Sláva Li­bano­nu k to­bě zamíří, cypřiše a jil­my spo­lu s jedlemi, aby oz­do­bi­ly moji svatyni, podnož svých no­hou abych oslavil. 14 Poníženě k to­bě přistoupísynové těch, kdo tě trápili; všichni, kdo te­bou pohrdli, se u tvých no­hou poklonía bu­dou tě na­zývat: Město Hospodinovo, Sion Svatého iz­rael­ského. 15 Místo abys byla opuštěná a neoblíbená, takže skrze tebe nikdo nechodil, způsobím, abys věčnou chlou­bou byla, všem poko­lením bu­deš ra­dostí. 16 Mléko národů bu­deš pít, sát bu­deš z prsů králov­ský­cha po­znáš, že já Hos­po­din jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vy­ku­pi­tel. 17 Místo bron­zu při­ne­su ti zla­toa místo že­leza stříbro; místo dře­va při­ne­su ti bronza místo ka­mení železo. Tvým správ­cem teh­dy učiním pokoj, tvým vlád­cem bude sprave­dlnost. 18 Ve tvé zemi už ne­bu­de slyšet o násilí, o zkáze a zhou­bě na tvém území. Své hrad­by teh­dy na­zveš Spásaa svo­je brá­ny Chvá­la. 19 Slun­ce už ti ne­bu­de svět­lem ve dne, nebude ti sví­tit ani záře měsíce – Hos­po­din bude tvým věčným světlem, tvůj Bůh ti bude ke slávě! 20 Tvé slun­ce už nikdy nezapadne, neubude už z tvého měsíce – Hos­po­din bude tvým věčným světlem, dny tvého truch­lení skončí se. 21 V tvém lidu bu­dou všich­ni sprave­dlivía ob­drží zemi navěky. Oni jsou výho­nek, jenž jsem zasadil, dílo mých ru­kou, v němž se oslavím. 22 Z toho nejmenšího bude kmen, nepatrný bude mo­cným národem. Já jsem Hospodin;v pravý čas to rych­le učiním.

Bible21Izaiáš60

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček