Bible21Izaiáš63

Izaiáš

Vinný lis národů1 Kdo to při­chází z Edomu, z Bo­s­ry v rou­chu rudě zbarveném? Kdo to v hávu svého majestátukráčí vpřed v ohrom­né síle své? Já, který sprave­dlnost vyhlašuji, já, mo­cný k vítěz­ství! 2 Pro­č jsou tvé ša­ty rudé krvíjak rou­cho to­ho, kdo šlape lis? 3 Já sám jsem šlapal vinnou káďa nikdo z národů se ke mně nepřidal. Ve svém hněvu jsem je pošlapal, ve své prch­livosti rozdupal, až mi je­jich krev na ša­ty stříkala, všechna má rou­cha jsou na­sáklá. 4 V srd­ci jsem toužil po dni pomsty;konečně přišlo mé léto odpla­ty. 5 Když jsem vi­děl, že není žádný pomocník, zhrozil jsem se, že v nikom není opory. Svou vlastní paží jsem pro­to spásu způsobil, vlastní prch­livostí jsem se po­sí­lil. 6 Ve svém hněvu jsem šlapal národy, svou prch­livostí jsem je opojil, jejich krev jsem ne­chal crčet na ze­mi. Jsou můj lid7 Hos­po­di­novu lás­ku připo­mínat chcia či­ny, za které chválu za­s­louží – za všech­no, co pro nás Hos­po­din učinil, za to, jak vel­mi byl k domu Iz­rae­le laskavý, za ve­liké sli­tování, které jim projevil, za jeho ve­likou lás­ku k nim. 8 Pro­hlásil: „Vž­dyť jsou můj lid, moji synové, ti mě nezradí,“ a při­ne­sl jim spa­sení. 9 Sám trpěl každým je­jich trápením, posílal svého an­dě­la, aby je zachránil. Ve své lás­ce a smi­lování je sám vykoupil, zvedal a nosil je po všech­ny dávné dny. 10 Oni se ale bouři­lia jeho svatého Du­cha trápili; a pro­to se jim v ne­pří­te­le ob­rá­ti­la sám bo­joval pro­ti nim. 11 Po­tom vzpo­mína­li na dávné dny, na Mo­jžíše a jeho lid: Kde je Ten, který je vedl mořem­spo­lu s pastýřem svých stád? Kde je Ten, který jim vložil do nit­ra­svého svatého Du­cha; 12 který je vedl svou slavnou pažípo Mo­jžíšově pravici; který před nimi vody rozdělil, aby si zís­kal jméno navěky; 13 který je vedl skrze hlu­bi­nybez klopýtnutí jak koně na pláni? 14 Jako když do­by­tek schází do údolí, tak je Hos­po­dinův Duch vedl k odpočinutí. Takto jsi do­pro­vázel svůj lid, abys své jméno pro­slavil. Ty jsi Otec náš15 Po­hlédni z ne­be, jen se podívejz příbytku sva­tosti a slávy své: Kde je tvá hor­livost a sí­la tvá? Tvé hlu­boké sli­tování se nám vy­hýbá! 16 Vž­dyť ty jsi pře­ce Otec náš; i kdy­by nás ne­znal Abraha­ma Iz­rael se o nás nestaral, ty, Hos­po­di­ne, jsi Otec náš, od věků máš jméno Vy­ku­pi­tel náš. 17 Pro­č jsi nás, Hos­po­di­ne, ne­chal z tvé ces­ty zabloudit? Zatvrdil jsi naše srd­ce, abychom tě nectili? Vrať se už zpátky kvů­li služebníkům svým, kvůli kmenům svého dě­dictví! 18 Na­krátko tvůj lid vlastnil tvou svatyni, než ji naši ne­přá­te­lé ce­lou zdu­pa­li. 19 Jsme jako ti, kterým ne­vládneš už věky, jako ti, kteří už tvé jméno nenosí. Kéž bys tak roz­tr­hl nebe a sestoupil, aby se před te­bou hory roz­třás­ly!

Bible21Izaiáš63

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček