Bible21Izaiáš34

Izaiáš

Meč nad Edomem1 Přistup­te, náro­dy, ať to slyšíte, pozorně to, li­dé, sledujte! Ať po­s­lou­chá země i všech­no v ní, svět i vše, co na něm vy­raší: 2 Hos­po­din se hněvá na všech­ny národy, zlobí se na všech­ny je­jich zástupy;jako pro­klaté je vyhladí, vydá je krvepro­li­tí. 3 Je­jich za­bi­tí bu­dou pohozeni, zapáchat bu­dou je­jich mrtvoly, hory se je­jich krví rozmočí. 4 Ne­bes­ký zástup se ce­lý rozplyne, nebe se jako svi­tek zavine, všechen jeho zástup popadá, jako když lis­tí révy opadája­ko z fí­kovníku pa­davka. 5 Můj meč na nebi je zbrocený, na Edom náhle udeří – ­na lid, který jsem od­sou­dilk na­pro­sté­mu zničení. 6 Hos­po­dinův meč se kou­pe v krvi, od tuku ce­lý lepkavý, od krve koz­lí a jehněčí, od tuku led­vin beraních. Hospodin chys­tá v Bosře obětní hody, v Edo­mu hroz­né krvepro­li­tí. 7 Padnou s nimi i buvoli, býčci spo­lu se statný­mi tury. Jejich zem ce­lá na­sákne krví, jejich prach bude tu­kem lep­kavý. 8 Ano, Hos­po­din chys­tá den pomsty, léto zúčtování ve spo­ru o Si­on! 9 Edom­ské po­toky se v de­het ob­rátía tamní půda v síru; celou tu zemi za­chvátí pla­menyhořícího deh­tu! 10 Ve dne ani v noci Edom neuhasne, jeho dým bude stou­pat navždycky;na věky věků z něj zbu­dou trosky, nikdo už tudy nikdy ne­pro­jde. 11 Tu zemi ob­sadí pe­likán a výr, sýček a krkavec se v ní uhnízdí; přeměřena bude šňůrou pusto­tya olovnicí prázdno­ty. 12 Edo­mští uro­zení už ne­bu­dou mít nic, co by šlo na­zvat královstvím; všichni je­jich vel­moži vy­mizí. 13 Je­jich paláce za­rostou hložím, jejich pevnosti trním a bodláčím; obrátí se v doupě šakalía v útočiště pro pštro­sy. 14 Set­kají se tam příše­ry a hyeny, jeden na druhého běsi zavřeští; noční stvů­ra se tam usadía na­jde odpoči­nutí. 15 Uhníz­dí se tam sova, aby vej­ce nakladla, vysedí je a ve svém stínu odchová; také supi se tam shromáždí, družka k druhovi. 16 Hle­dej­te v knize Hos­po­di­nově a čtěte! Ani je­diný z nich nechybí, žádný z nich není bez družky. Jeho ús­ta dala příkazya jeho Duch je shro­máždí. 17 On sám jim lo­sem určí podíly, svou ru­kou jim tu zemi rozměří, aby ji navž­dy ovládli, aby v ní ži­li navěky.

Bible21Izaiáš34

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček