Bible21Izaiáš45

Izaiáš

Hospodinův pomazaný1 Toto praví Hos­po­din své­mu pomazanému, Kýrovi, je­hož jsem vzal za pravici, abych mu pod­maňoval náro­dya krále před ním odzbrojil, abych mu otevíral bránya dveře ne­zůstaly za­vře­ny: 2 Já před te­bou půjdua srovnám nerovnosti, rozbiji brá­ny z bronzu, roztříštím že­lez­né závo­ry. 3 Vy­dám ti tajné pokla­dya skrytá bohatství, abys po­znal, že já jsem Hospodin, Bůh izraelský, který tě vo­lá jménem tvým. 4 Kvů­li své­mu služebníku Jákobovi, kvůli své­mu vy­vo­lené­mu Iz­rae­lijsem tě za­vo­lal jménem tvým – i když mě ne­znáš, udě­lil jsem ti ti­tuly. 5 Já jsem Hos­po­din a žádný jiný není, kromě mě není žádný Bůh. I když mě ne­znáš, já tě vy­z­bro­jím, 6 aby od výcho­du k zápa­du všich­ni poznali, že kro­mě mě není ani jediný; já jsem Hos­po­din a žádný jiný není! 7 Já for­mu­ji svět­lo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu. Já Hos­po­din to všech­no působím. 8 Ne­besa, sešlete shů­ry rosu, ať sprave­dlnost prší z oblaků! Otevři se, země, ať spása vyraší, spravedlnost ať vzklíčí spo­lu s ní! Já Hos­po­din jsem to vy­tvořil. 9 Běda to­mu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, ač je střep z hlí­ny, pouhý střep! Říká snad hlí­na hrnčíři: „Co to vyvádíš?“ Říká tvé dílo: „On je bez­ruký“? 10 Běda to­mu, kdo říká ot­ci: „Cos to zplodil?“ A ženě: „­Na cos mě­la bolesti?“ 11 Toto praví Hospodin, Izraelův Svatý, který jej utvořil: Na bu­dou­cnost se mě chcete vyptávat? O mých dě­tech, o díle ru­kou mýchchcete mi dávat roz­ka­zy? 12 Já jsem ten, kdo zemi uděla­la stvořil na ní člověka. Já jsem ten, kdo svý­ma ruka­ma roz­táhl ne­besaa ce­lý je­jich zástup ovládám. 13 Já ve své sprave­dlnosti vzbudím Kýraa všech­ny jeho ces­ty vyrovnám. On moje město znovu zbu­dujea pro­pustí mé vy­hnan­ce­bez placení a bez darů, praví Hos­po­din zástupů. Jediný spasitel14 Toto praví Hospodin: Egyptské bo­hatství, habešské zbožíi s urostlý­mi Sab­ej­cipři­jdou k to­bě a bu­dou tví. Za te­bou půjdou se svý­mi řetězy, tobě se pokloní a pokorně vyznají: „Bůh je jen u te­bea není boha kro­mě něj! 15 Vskutku, ty jsi Bůh, který skrývá se, Bůh Iz­rae­le, Spasitel!“ 16 Výrob­ci mo­del ode­jdou s ostudou, všichni spo­lečně, s han­bou a po­tupou. 17 Iz­rae­le však Hos­po­din za­chránívěčným spasením. Nebudete za­hanbeni ani po­tu­peniuž nikdy, navěky! 18 Nuže, toto praví stvoři­tel ne­be, Hospodin, ten Bůh, který zfor­moval zemi, který ji uči­nil a upevnil, který ji ne­stvořil, aby prázdná zůstala, ale k byd­lení ji zformoval: Já jsem Hos­po­di­na žádný jiný není. 19 Ne­mlu­vil jsem pře­ce skrytě, v nějakém temném koutě země; neřekl jsem Jáko­bovým potomkům: „Hledejte mě v prázdnotě!“ Já jsem Hos­po­din, já mluvím prav­dua říkám, co je po­ctivé. 20 Shro­máždě­te se a přijďte, uprchlíci z národů, spo­lu přistupte! Nechápou ti, kdo dřevěné mod­ly nosí, že se mod­lí k bo­hu, který ne­spasí. 21 Jen pro­mluv­te, pře­dlož­te důkazy, můžete se spo­lu poradit! Kdo to ode­dáv­na předpovídal, kdo to už kdy­si zvěstoval? Kdo jiný než já, Hospodin? Kromě mě jiný Bůh není, spravedlivý Bůh a spa­si­tel – není tu žádný kro­mě mne! 22 Ob­rať­te se ke mně, ať jste spaseny, všechny zem­ské konči­ny – vž­dyť já jsem Bůh a žádný jiný není. 23 Při sobě samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou každý padne na ko­lenaa každý jazyk bude při mně přísahat. 24 „Jen v Hospodinu,“ bu­dou o mně říkat, „je sprave­dlnost a síla!“ Všichni, kdo pro­ti ně­mu zuřili, přijdou k ně­mu a bu­dou za­hanbeni, 25 ale všich­ni Iz­rae­lovi po­tom­ci­do­jdou v Hos­po­di­nu slávy a vítěz­ství.

Bible21Izaiáš45

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček