Bible21Izaiáš2

Izaiáš

Na horu Hospodinovu1 Toto vi­děl Iza­iáš, syn Amo­sův, o Ju­dovi a Je­ruzalémě: 2 V po­sledních dnech se přihodí, že hora Hos­po­di­nova domu bude čnítnad hor­ské vrcholy, vysoko nad všech­ny výšiny. Pohrnou se k ní všech­ny náro­dy, 3 zástu­py li­dí půjdou se slovy: „Pojďme, vy­stup­me na horu Hospodinovu, k Bohu Jáko­bovu – do jeho domu! Bude nás vy­učovat cestám svý­ma my bu­de­me cho­dit jeho stezkami.“ Ze Si­o­nu bude znít Hos­po­di­novo učení, z Je­ruzalé­ma se jeho slovo rozšíří. 4 On bude sou­dit mezi národy, zástupy li­dí napraví. Tehdy ze svých mečů ukují pluhya ze svých kopí srpy. Národ pro­ti náro­du ne­po­zvedne meč, už nikdy se ne­bu­dou chys­tat do bo­je. 5 Dome Jákobův, pojďme, choďme v Hos­po­di­nově svět­le! Lidská pýcha bude sražena6 Ty jsi však opustil svůj lid, dům Jákobův, neboť je plný kou­zel z Výcho­dua fi­lištín­ského věštění – t­les­kají výplodům cizin­ců! 7 Je­jich země je plná stříb­ra, zla­taa ne­pře­berných pokladů. Jejich země je plná konía vozů bez­poč­tu. 8 Je­jich země je plná model; vlastnímu dílu se klanějí, tomu, co sami vy­robí. 9 Člověk je sražen, kdekdo se po­nižuje – ne­po­zve­dej je! 10 Schovej se do skal, člověče, zahrab se do zeměv hrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestá­tem! 11 Ponížen bude hrdý po­hled člověka, lidská pý­cha bude sražena; jen Hos­po­din bude vy­výšenv ten den. 12 Hos­po­din zástupů to­tiž chys­tá denpro všech­ny pyšné nadutce, pro všech­ny, kdo se po­vyšujía bu­dou poníženi – 13 pro všech­ny ztepi­lé li­banon­ské cedry, pro všech­ny statné bášan­ské du­by, 14 pro všech­ny str­mé hory, pro všech­ny vznešené výši­ny, 15 pro všech­ny hrdé bašty, pro všech­ny pevné hrad­by, 16 pro všech­ny mořské lodi, pro všech­ny skvělé korá­by. 17 Poníže­na bude hrdost člověka, lidská pý­cha bude sražena; v ten den bude vy­výšen jen Hos­po­din 18 a mod­ly zce­la vy­mizí. 19 Li­dé se schovají do skalních jeskyní, do děr pod zemív hrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem, až po­vstane, aby zděsil zem. 20 V ten den člověk za­hodí­me­zi netopý­ry a potkany­své stříbrné mod­ly, své zlaté modly, které si vy­ro­bil ke klanění. 21 Teh­dy se schová do skalních slují, do hor­ských roz­se­dlinv hrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem, až po­vstane, aby zděsil zem. 22 Přestaň­te tedy ob­divovat člověka – vž­dyť sotva svůj dech popadá! Za co by asi mohl stát?

Bible21Izaiáš2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček