Bible21Izaiáš29

Izaiáš

Obklíčený Sion1 Běda Ari­e­li, Ari­e­li – měs­tu, v němž se David usídlil! Pokračujte si rok za rokem, věnujte se svým slavnos­tem. 2 Až ale v obklíčení sevřu Ariel, nastane žal a zár­mu­te­ka Ari­el mi bude ol­tářním ohništěm. 3 Svým tá­bo­rem tě obklíčím, oblehnu tě věžemi, náspy pro­ti to­bě navrším. 4 Teh­dy bu­deš mlu­vit vleže na zemi, z pra­chu bude znít tvé mumlání; tvůj hlas bude podobný du­chu z podzemí, z pra­chu bude znít tvé sípění. 5 Jak prášek ale od­letí horda těch cizáků, z hor­dy těch tyranů bu­dou plevy ve větru. Stane se to náhle, v okamžiku 6 od Hos­po­di­na zástupů. On je navštíví hro­mem a zemětřesením, mohutným burácením, bouří a vichřicí, plamenem ohně, který vše po­hl­tí. 7 Horda všech národů, jež pro­ti Ari­e­li bo­jují – ­ti, kdo pro­ti ně­mu vy­š­li do války, všichni, kdo ob­leh­li jeho pevnosti, dopadnou jako sen, jak noční vi­dění. 8 Jako když lačný sní o tom, jak jí, ale pro­budí se hla­dovýa jako když žíznivý sní o pití, ale pro­budí se vy­čerpán s hrdlem vy­prahlým – právě tak do­pa­de horda všech národů, jež bo­jují pro­ti hoře Si­o­nu. Srdcem jsou vzdálení9 Trň­te a ustrňte! Děláte slepé, slepí zůstaňte! Opilí jste, i když ne po víně, potácíte se jako po pivě. 10 Hos­po­din na vás vy­lil du­cha mrákoty, zavřel vám oči – vaše proroky, zakryl vám hlavy – vaše vi­dou­cí. 11 Toto ce­lé vi­dění pro vás bude jako slova za­pečetěné kni­hy. Když ji dá­te něko­mu, kdo umí číst, se slovy: „Pro­sím čti,“ od­po­ví: „Ne­mo­hu, je zapečetěná.“ 12 A když ji dá­te něko­mu, kdo číst ne­u­mí, se slovy: „Pro­sím čti,“ od­po­ví: „Ne­u­mím číst.“ 13 Pro­to Pán praví: Tento lid se ke mně při­bližuje ústya ctí mne svý­mi rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když mě uctívají, není to nic vícnež naučené lid­ské příka­zy. 14 Pro­to ten­to lid znovu udivím, vykonám s nimi divy divoucí; moudrost je­jich moud­rých vy­mizía vy­tratí se ro­zum ro­zumných. Hrnčíř a jíl15 Běda těm, kdo své úmys­lypřed Hos­po­di­nem v hloub­ce skrývají, kteří své dílo ve tmě ko­najía mys­lí si: „Kdo nás uvi­dí? Kdo o nás ví?“ 16 Ta­kové nesmysly! Má se snad hrnčíř pokládat za jíl? Říká snad dílo o tvůrci: „On mě netvořil“? Říká snad hrnec o hrnčíři: „On nic ne­u­mí“? 17 Už br­zy, za vel­mi krátký čas­se z Li­bano­nu stane sada sad se bude za les počítat. 18 V ten den hluší slova kni­hy uslyší, oči slepých pro­hlédnou z černé tmy. 19 Ponížení se v Hos­po­di­nu znovu zaradují, ve Svatém iz­rael­ském bu­dou jásat ubozí. 20 Po­mi­ne to­tiž tyran, drzoun už nebude, každý, kdo si ve zlu li­buje, bude od­straněn – 21 ti, kteří pouhým slovem obviňují člověka, ti, kteří na ob­háj­ce chys­tají v bráně past, ti, kdo lží zbavují ne­vinné je­jich práv. 22 A pro­to Hos­po­din, jenž vy­kou­pil Abraha­ma, říká o domu Jákobovu: Jákob už ne­bu­de dále zahanben, blednout stra­chy už více ne­bu­de. 23 Až ve svém stře­du uvi­dísvé dě­ti, dílo ru­kou mých, tehdy mé jméno posvětí, Svatému Jáko­bovu sva­tost přisoudí; před Bo­hem Iz­rae­le bu­dou bázeň mít. 24 Ro­zum do­stanou du­chem bloudícía ti, kdo re­pta­li, se dají poučit.

Bible21Izaiáš29

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček