Bible21Izaiáš20

Izaiáš

Choď nahý a bosý1 V ro­ce, kdy asyr­ský král Sargon vy­s­lal do Ašdo­du svého vrch­ního ve­li­te­le a ten jej na­pa­dl a do­byl, 2 v onen čas Hos­po­din pro­mlu­vil skrze Iza­iáše, syna Amo­sova. Ře­kl mu: „Jdi a svleč si pyt­lovi­nu z be­der a zuj si obuv z nohou.“ Uči­nil to tedy a cho­dil na­hý a bosý. 3 Po­tom Hos­po­din ře­kl: „Ja­ko můj služebník Iza­iáš cho­dil tři roky na­hý a bosý, aby byl divem a zna­mením pro­ti Egyp­tu a Habeši, 4 právě tak požene asyr­ský král egyptské za­jat­ce a habešské vy­hnan­ce, mladíky i starce – na­hé a bosé, s ho­lý­mi zadky, k zostu­zení Egyp­ta. 5 Ti, kdo spo­léha­li na Habeš a chlu­bi­li se Egyp­tem, pak bu­dou zděšení a zoufalí. 6 V ten den řeknou obyva­te­lé to­ho­to po­břeží: ‚Po­hleď­te, jak do­pad­li ti, na něž jsme spo­léha­li a k ni­mž jsme se ob­race­li o po­moc, aby nás osvo­bo­di­li od asyr­ského krále! Jak po­tom unikne­me my?‘“

Bible21Izaiáš20

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček