Bible21Izaiáš9

Izaiáš

1 Lid, který cho­dil v temnotách, veliké svět­lo uvidí, těm, kdo ži­li v zemi stínu smrti, světlo za­září. 2 Roz­množil jsi ten­to národ, jeho ra­dost jsi rozhojnil, a tak se ra­dují před tebou, jako se ra­dují při sklizni, jako se ve­se­lí vojáci, když se dělí o kořist. 3 Roz­lá­meš jho, jež ho tížilo, prut šle­hající jeho ra­menoi hůl jeho utis­kova­te­le­ja­ko při mi­dián­ské porážce. 4 Veškerá obuv válečnái rou­cha krví zbro­cenábu­dou urče­na k spálení, budou po­hl­ce­na pla­me­ny. 5 Vž­dyť se nám na­ro­di­lo dítě, byl nám dán syn;na jeho ra­menou spoči­ne vládaa bude nazýván: Podivuhodný rád­ce, Mo­cný Bůh, Otec věčnosti, Kníže poko­je. 6 Jeho vláda stále po­ros­tea jeho pokoj bude bez konce. Na Davi­dově trůnu usedne, aby vlá­dl jeho království, aby je us­tanovil a upevnilprávem a sprave­dlnostíod toho dne až navěky. Horlivost Hos­po­di­na zástupůto způsobí! Jeho hněv ještě nekončí7 Pán po­slal slovo pro­ti Jáko­bovia do­padlo na Iz­rael. 8 Do­zví se o tom vše­chen lid, Efraim i ti, kdo byd­lí v Samaří, ti, kteří ve své na­dutostise zpupným srd­cem ří­kají: 9 „Cih­ly byly zbořeny, my však bu­de­me stavět z kamení! Plané fí­kovníky byly skáceny, my je však vy­mění­me za cedry!“ 10 Hos­po­din pro­ti nim vzbu­dil Re­ci­novy protivníky, jejich ne­přá­te­le poštval pro­ti nim. 11 Ze­pře­du Ara­mej­ci, ze­za­du Fi­lištíniplný­mi ús­ty Iz­rael hltali. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chys­tá udeřit! 12 Lid se však ne­vrá­til k to­mu, kdo jej ranil, Hospodina zástupů hledat ne­ch­tě­li. 13 Pro­to Hos­po­din Iz­rae­li odťal hlavu i ocas, palmový kmen i rákos v jednom dni. 14 (Tou hlavou je stařec a hodnostář, ocas je pro­rok, jenž učí lži.) 15 Ne­boť vůd­ci to­ho­to lidu jsou svůdci, a kdo šli za ni­mi, se dali okla­mat. 16 Pro­to Pán ne­ušetří je­jich mladíky, neslituje se nad je­jich si­ro­tky a vdovami, neboť jsou všich­ni bezbožní a zlía všech­na ús­ta mluví nesmysly. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chys­tá udeřit! 17 Zlo to­tiž vzplálo plameny, polyká trní i bodláčí, zapaluje i les­ní houštiny, až se slou­py dý­mu zvedají. 18 Hněvem Hos­po­di­na zástupů pro­to zčerná zema ten­to lid bude pla­me­ny pohlcen. Nikdo nemá sli­tování ani nad bra­t­ry, 19 každý hl­tá maso vlastních příbuzných. Krájel na­pravo, zůstal hladový, hltal nale­vo, a chce víc. 20 Mana­ses Efrai­ma, Efraim Manasese, na Judu se pak vrh­li společně. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chys­tá udeřit!

Bible21Izaiáš9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček