Bible21Izaiáš48

Izaiáš

Zatvrzelý lid1 Slyš­te to, dome Jákobův, vy, kdo se na­zývá­te jménem Izrael, vy, kdo jste vzeš­li z Ju­dova semene, vy, kdo přísahá­te Hos­po­di­novým jménem, vy, kdo Boha Iz­rae­le vzýváte, ale ne v prav­dě a ne po­ctivě, 2 vy, kdo se na svaté město odvoláváte, vy, kdo se opírá­te o Boha Izraele, jehož jméno je Hos­po­din zástupů: 3 Pře­dem jsem ozna­moval věci minulé, vlastními ús­ty ohlásil jsem je, náhle jsem jednal a staly se. 4 Že jsi zatvrze­lý, věděl jsem, svaly tvé šíje že jsou že­lez­néa že máš če­lo bronzové. 5 Pro­to jsem ti ty věci ozná­mil předem, předtím než přišly, ohlásil jsem je, abys neře­kl: „Stalo se to dík mé modle, má so­cha to za­ří­di­la, můj odlitek!“ 6 Slyšel jsi o tom, teď po­hleď na to vše – kdy už to uznáte? Teď ti však ohlašu­ji nové věci, věci tajné, o ni­chž jsi ne­věděl. 7 Teď byly stvoře­ny, a ne dřív, dodneška jsi o nich neslyšel, abys neře­kl: „O tom já pře­ce vím!“ 8 Nes­lyšel jsi o tom, nic jsi nevěděl, tvé ucho bylo teh­dy zavřené. Věděl jsem to­tiž, že jsi zrádce, že jsi od na­ro­zení vzbouřenec. 9 Kvů­li své­mu jménu svůj hněv zdržuji, kvůli své chvále se k to­bě krotím, abych tě ne­zničil. 10 Hle – přeta­vil jsem tě, ač nejsi stříbrný, vyvolil jsem tě v peci soužení. 11 Kvů­li sobě, sobě samé­mu to činím – pro­č bych se měl ne­chat hanobit? O svo­ji slávu se s jiným ne­dělím! Vyjděte z Babylonu12 Slyš mě, Jákobe, ty, Iz­rae­li, můj povolaný: Já jsem – já jsem ten prvnía jsem i po­slední. 13 Má vlastní ruka zemi založila, moje pravice nebe roztáhla; kdykoli je zavolám, v po­zo­ru naráz mu­sí stát. 14 Všich­ni se shro­máždě­te a poslyšte: Kterýpak z bo­hů to­hle předpověděl? Ten, je­hož Hos­po­din miluje, vykoná jeho vů­li s Babylonem, jeho ruka padne na Chal­dej­ce. 15 Já, já sám jsem promluvil, ano, já jsem ho povolal; přivedu ho sema jeho ces­ta bude úspěšná. 16 Přistup­te ke mně a to­hle poslyšte: Od počátku jsem nikdy ne­mlu­vil skrytěa ve chví­li, kdy se to děje, já tam jsem. Teď mě po­sílá Panovník Hos­po­din­spo­lu s Du­chem svým. 17 Toto praví Hospodin, Svatý iz­rael­ský, jenž tě vykoupil: Já jsem Hos­po­din, tvůj Bůh, který tě učí úspě­chua vede tě po cestě, po níž bys jít měl. 18 Kdybys tak po­s­lou­chal mé příkazy, tvůj pokoj by prou­dil jako potoky, jak mořské vlny by byl tvůj blahobyt. 19 Jako pís­ku by bylo tvého se­menea tvých po­tomků jako zrnek v něm; jejich jméno by nikdy nevymizelo, nebylo by vy­mýceno pře­de mnou. 20 Vy­jdě­te z Babylonu, unikněte Chaldejcům! Zvěstujte zvučným jásotem, všude to rozhlaste, vyřiďte ve všech zem­ských končinách: „Hospodin vy­kou­pil svého služebníka Jákoba!“ 21 Nežízni­li, když je vedl pouštěmi, vyvedl pro ně vodu ze skály;rozetnul skálua vody vy­trysk­ly. 22 Hos­po­din praví: Není poko­je pro niče­my!

Bible21Izaiáš48

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček