Bible21Izaiáš61

Izaiáš

Léto milosti1 Duch Panovníka Hos­po­di­na na mně spočívá, abych nesl dob­ré zprávy ubohým. Poslal mě ovázat srd­ce ztrápených, vyhlásit svo­bo­du za­jatý­ma pro­puštění spoutaným, 2 vy­hlá­sit Hos­po­di­novo léto mi­lostia den po­msty naše­ho Boha, potěšit všech­ny plačící, 3 po­sí­lit na Si­o­nu truchlící, dát jim věnec místo popela, olej ra­dosti místo truch­lenía oděv chvály místo skleslosti. Budou je na­zývat: Duby spravedlnosti, stromy, jež Hos­po­din zasadil, aby se na nich oslavil. 4 Zbu­dují dávné sutiny, trosky mi­nu­losti opraví, zbořená měs­ta obnoví, jež po věky byla tros­ka­mi. 5 Pastýři vašich stád bu­dou cizinci, vaši oráči a vi­naři bu­dou li­dé z cizi­ny. 6 Vás ale na­zvou: Hos­po­di­novi kněží, budou vám ří­kat: Naše­mu Bohu sloužící. Bohatstvím národů se bu­dete sytit, oblečete se do je­jich nád­he­ry. 7 Místo své hanbybu­dete mít dvo­ji­tý podíl, místo své po­tu­pybu­dete jásat nad svým dědictvím. V je­jich zemi získá­te dvo­ji­tý podíl, budete ob­dařeni věčnou ra­dostí. 8 Já Hos­po­din to­tiž právo mi­lu­jia nenávi­dím okrádání a příkoří; proto je odměním ve své věrnostia uzavřu s nimi smlou­vu navěky. 9 Je­jich símě bude známé mezi po­hanya je­jich po­tom­ci mezi národy: Všichni, kdo je uvi­dí, teh­dy uznají, že jsou símě, které­mu žeh­ná Hos­po­din. 10 V Hos­po­di­nu se šťastně raduji, má duše mého Boha velebí, neboť mě ob­lé­kl rou­chem spásya pláštěm sprave­dlnosti mě za­ha­lilja­ko ženi­cha s věn­cem ozdobným, jako ne­věs­tu okrášlenou šperky. 11 Tak jako země plodí své rost­li­nya za­hra­da dá vzklíčit své­mu semeni, tak dá Panovník Hos­po­din vzklíčit sprave­dlnostia chvále před vše­mi náro­dy.

Bible21Izaiáš61

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček