Bible21Izaiáš33

Izaiáš

Teď povstanu1 Běda to­bě, zhoubce, který jsi ne­byl huben! Běda to­bě, zrádce, který jsi ne­byl zrazen! Až dokonáš zhou­bu, bu­deš zahuben, až dovršíš zra­du, bu­deš vy­zrazen. 2 Smi­luj se nad ná­mi, Hos­po­di­ne – v tebe doufáme! Buď nám každé ráno po­si­loua v ča­se soužení záchranou. 3 Před tvým mo­cným hla­sem náro­dy utečou, jakmile po­vstaneš, po­hané se roz­prch­nou. 4 Je­jich kořist zmizí, jako by ji spolk­ly housenky, lidé se na ni vy­ro­jí jako ko­bylky. 5 Hos­po­din je vznešený – byd­lí v nebesích, právem a sprave­dlností Sion na­plní. 6 Bude ti jisto­tou po všech­ny tvé dny, pokladem spásy, moud­rosti a vědění – úcta k Hos­po­di­nu je jeho bo­hatstvím! 7 Hle – Ari­el­ci kvílí v ulicích, hořce pláčou, kdo jedna­li o mír. 8 Ces­ty jsou opuštěné, zmize­li poutníci, smlouva po­ruše­na, svěd­ci v opovržení, člověka si nikdo ne­váží. 9 Zem chřadne, uvadá, Libanon v hanbě usychá; z Šáro­nu zby­la pustá pláň, Bášan i Kar­mel opa­dal. 10 Teď po­vstanu, praví Hospodin, teď se po­zvednu a vy­výším! 11 Těhotní senem, slá­mu rodíte; ohněm vás po­hl­tí vlastní hněv. 12 Náro­dy bu­dou spále­ny na prášek, vykácené trní oheň sežeh­ne. 13 Slyš­te, dale­cí, co jsem vykonal, poznejte, blíz­cí, ja­kou sílu mám! 14 Hříšníci na Si­o­nu děsí se, zděšení jímá bezbožné: „Kdo z nás ob­sto­jí před sžírajícím ohněm? Kdo z nás ob­sto­jí před věčným plamenem?“ 15 Ten, kdo ži­je po­ctivěa mluví upřímně, kdo za­vr­huje zisk z vy­díránía uhýbá před úplatky, kdo ne­chce po­s­lou­chat vražedné plánya odmítá přihlížet neštěstí. 16 Ta­kový bude žít na výšiná­cha skálopevný bude jeho hrad, takový bude mít chle­ba do­sta­te­ka voda mu nikdy chybět ne­bu­de. Pohleď na Sion17 Krále v jeho kráse na vlastní oči uvidíš, spatříš tu ze­mi, jež pro­stírá se do dá­li. 18 Pak bu­deš přemítat nad přeži­tý­mi hrůzami: „Kde je sepisova­tel, kde výběrčí daní, kde ten, kdo sepisoval poklady?“ 19 Nikdy už ne­u­vi­díš ten drzý lid, lid po­divné řeči, jaká se neslyší, koktavý jazyk, jejž nelze po­chopit. 20 Po­hleď na Sion, to město našich slavností! Tvé oči Je­ruzalém uvidí, to klidné obydlí, stan, jenž se nezboří. Nikdy už se ne­vy­trh­nou jeho kolíky, z jeho pro­vazů ne­po­vo­lí ani je­diný. 21 Tam pro nás Hos­po­din bude Vznešený, budou tam ši­roké ře­ky a potoky, nepřistane tam ale loď s veslaři, nepoplují tam mo­cné korá­by. 22 Hos­po­din je pře­ce náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král a spa­si­tel! 23 Ochable visí tvo­je lanoví, stožár se viklá, plach­ty svěšeny;jednou si ale roz­dělíš spoustu kořisti – i chro­mí se toho lupu zúčastní! 24 Nikdo tam ži­jící neřekne: „Jsem nemocný.“ Lid, který tam byd­lí, bude zba­ven vin.

Bible21Izaiáš33

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček