Bible21Izaiáš36

Izaiáš

Asyrská hrozba1 Čtrnáctého roku krále Eze­chiáše vy­táhl asyr­ský král Sena­che­rib pro­ti všem jud­ským opevněným městům a do­byl je. 2 Asyr­ský král vy­s­lal z Lachiše do Je­ruzalé­ma ke krá­li Eze­chiášovi svého nej­vyššího ko­mořího s mo­cným voj­s­kem. Když se po­stavil u strouhy Horního rybníka, u silnice k Val­chářovu po­li, 3 vy­šel k ně­mu správ­ce paláce Eli­a­kim, syn Chilkiášův, písař Šeb­na a kan­cléř Jo­ach, syn Asafův. 4 Nej­vyšší ko­moří k nim promluvil: „Vyřiďte Eze­chiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? 5 To si mys­líš, že pouhá slova na­hradí válečné umění a sílu? Na koho to spo­léháš, že se mi pro­tivíš? 6 Spo­le­hl ses na Egypt, na ten nalo­mený rákos? Kdo se o něj opře, tomu pro­bodne dlaň! Ta­kový je egyptský vlád­ce fa­rao ke všem, kdo na něj spo­leh­nou. 7 Možná mi řeknete: ‚Spo­léhá­me na Hos­po­di­na, svého Boha.‘ Není to snad ten, je­hož obětní výši­ny a ol­táře Eze­chiáš sám od­stranil? Ju­dovi a Je­ruzalé­mu pak naří­dil: ‚Před tím­to ol­tářem se bu­dete klanět!‘ 8 Po­jď se teď vsa­dit s mým pánem, asyr­ským králem: Dám ti dva tisíce koní, jest­li si na ně na­jdeš jezd­ce! 9 Jak se chceš po­stavit hej­tmanu po­slední pro­vin­cie mého pá­na, když se spo­léháš na vozy a jezd­ce z Egyp­ta? 10 A navíc, cožpak jsem vy­táhl tuto zemi zničit bez Hos­po­di­na? To Hos­po­din mi ře­kl: ‚Vy­táhni pro­ti té zemi a znič ji!‘“ 11 Eli­a­kim, Šeb­na a Jo­ach nej­vyššího ko­mořího požáda­li: „Mluv pro­sím ke svým služebníkům ara­mej­s­ky, vž­dyť ro­zumí­me. Ne­mluv s ná­mi hebrej­s­ky. Lid na hrad­bách to slyší.“ 12 Nej­vyšší ko­moří jim od­po­věděl: „Copak mě můj pán s tě­mi­to slovy po­slal za tvým pánem a za te­bou? Po­slal mě právě za tě­mi muži na hrad­bách! Bu­dou žrát svo­je lej­na a pít svou moč tak jako vy!“ 13 Pak se nej­vyšší ko­moří po­stavil a za­čal hla­si­tě křičet v hebrejštině: „Slyšte slova velkokrále, krále Asýrie! 14 Tak praví král: Nenech­te se od Eze­chiáše kla­mat. Nemůže vás vy­svo­bo­dit! 15 Nenech­te se od Eze­chiáše navádět k důvěře v Hos­po­di­na, když vám tvrdí: ‚Hos­po­din nás vy­svo­bodí; toto město ne­padne asyr­ské­mu krá­li do rukou.‘ 16 Ne­po­s­lou­chej­te Eze­chiáše! Toto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vy­jdě­te ke mně. Každý pak bu­dete sklízet svou vi­nici a své fíky, každý bu­dete pít ze své stud­ny, 17 než při­jdu a vez­mu vás do země podobné té vaší, do země obi­lí a moš­tu, země chle­ba a vi­nic. 18 Nenech­te se od Eze­chiáše pod­vádět, když tvrdí: ‚Hos­po­din nás vysvobodí.‘ Vy­svo­bo­di­li snad bo­hové všech národů své země z ru­kou asyr­ského krále? 19 Kde jsou bo­hové Chamá­tu a Arpá­du? Kde jsou bo­hové Sefarvai­mu? Vy­svo­bo­di­li snad z mé ruky Sa­maří? 20 Kdo z bo­hů všech těch zemí vy­svo­bo­dil svou zemi z mých ru­kou? Jak by tedy Hos­po­din z mé ruky vy­svo­bo­dil Jeruzalém?“ 21 Oni však mlče­li. Ne­od­po­vědě­li mu ani slovo. Králov­ský roz­kaz to­tiž zněl: „Ne­od­po­ví­dej­te mu!“ 22 Správ­ce paláce Eli­a­kim, syn Chilkiášův, písař Šeb­na a kan­cléř Jo­ach, syn Asafův, pak přiš­li k Eze­chiášovi, rou­cha roz­tržená, a ohlási­li mu, co říkal nej­vyšší ko­moří.

Bible21Izaiáš36

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček