Bible21Izaiáš39

Izaiáš

Poslové z Babylonu1 V té době babylon­ský král Mar­duk-bal-adan, syn Bal-adanův, po­slal Eze­chiášovi list a dar, ne­boť slyšel o jeho ne­mo­ci a uz­dra­vení. 2 Eze­chiáš po­s­ly ra­dostně při­jal a ukázal jim ce­lou svou klenotnici, stříbro, zla­to, balzámy a vý­borný olej. Ukázal jim i ce­lou zbrojnici a všech­no, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V ce­lém jeho paláci a v ce­lém jeho pan­ství ne­bylo nic, co by jim Eze­chiáš ne­u­kázal. 3 Pak za králem Eze­chiášem přišel pro­rok Iza­iáš a ptal se: „Co říka­li ti muži? Odkud přišli?“ „Přišli z ve­liké dálky, až z Babylonu,“ od­po­věděl Eze­chiáš. 4 „Co ve tvém paláci viděli?“ ptal se dál. „Viděli všech­no, co v paláci mám,“ od­vě­til Eze­chiáš. „Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal.“ 5 Iza­iáš na to Eze­chiášovi ře­kl: „S­lyš slovo Hos­po­di­na zástupů: 6 Hle, při­cházejí dny, kdy vše, co máš v paláci, všech­no, co až dodnes na­shro­máž­di­li tví před­kové, bude odne­seno do Babylo­nu. Ne­zůstane nic, praví Hos­po­din. 7 I tvo­ji synové, tví vlastní po­tom­ci, bu­dou za­ja­ti a stanou se eu­nu­chy v paláci babylon­ského krále!“ 8 „S­lovo Hos­po­di­novo, které jsi ře­kl, je dobré,“ od­po­věděl Eze­chiáš. Po­mys­lel si to­tiž: „Za mých dnů bude pokoj a bezpečí.“

Bible21Izaiáš39

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček