Bible21Izaiáš62

Izaiáš

Dostaneš nové jméno1 Kvů­li Si­o­nu ne­zůstanu mlčet, kvůli Je­ruzalé­mu ne­u­tiším se, dokud jeho sprave­dlnost ne­vzejde jak roz­břes­ka jeho spása ne­vzplane jako po­cho­deň. 2 Náro­dy spatří tvo­ji sprave­dlnosti všich­ni králové slávu tvoua teh­dy do­staneš nové jméno, jež ti Hos­po­di­nova ús­ta vy­be­rou. 3 V Hos­po­di­nově ruce bu­deš slavnou korunou, v dlani svého Boha králov­s­kou če­lenkou. 4 Už nikdy ti ne­bu­dou ří­kat Opuštěná, tvoji zem ne­bu­dou na­zývat Pustinou. Budou ti ří­kat Ob­líbenáa tvo­ji zem na­zvou Pro­vdanou – ano, Hos­po­din se bude v to­bě kochat, tvá země znovu bude manželkou! 5 Jako se mlá­denec žení s pannou, tak se tvůj Stavi­tel ožení s tebou; ženichovo štěstí nad ne­věstouza­ku­sí tvůj Bůh nad te­bou! 6 Je­ruzalé­me, na tvých zde­chjsem us­tanovil strážné, kteří ce­lý den a ce­lou no­cnikdy neztichnou. Vy, kdo Hos­po­di­na upomínáte, nedopřávejte si poko­je 7 a ani jemu pokoj nedejte, dokud ne­obnoví Je­ruzalé­ma dokud nezpůsobí, aby byl slavný na ze­mi. 8 Hos­po­din přísahal svou pravicí, svou mo­cnou paží přísahal: Už nikdy ne­dám tvé obi­lítvým ne­přá­te­lům sníst; už nikdy ne­vy­pi­jí cizin­civíno, s nímž ses tak namáhal. 9 Žen­ci bu­dou jíst obi­lía chvá­lit Hospodina, česáči bu­dou víno pít­na mých svatých nádvořích. 10 Pro­jdě­te, pro­jdě­te branami, připravte ces­tu pro můj lid! Budujte, bu­duj­te silnici, vyberte kamení, zvedněte ko­rouhev pro náro­dy! 11 Hle, Hos­po­din ne­chá pro­vo­latdo všech kon­ců světa: „Řekněte Dceři si­on­ské – hle, tvůj Spa­si­tel už jde! Hle, jeho odpla­ta jde s ním, jeho odmě­na ho předchází!“ 12 Tvé syny na­zvou: Svatý lid, Vykoupení Hospodinovi, a tebe na­zvou: Vyhledávané, Město, jež není opuštěné.

Bible21Izaiáš62

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček