Bible21Izaiáš17

Izaiáš

Ortel nad Damaškem1 Or­tel nad Damaškem: Hle, Da­mašek přestane být městem, bude z něj pouhá hro­ma­da trosek! 2 Jeho měs­ta bu­dou navěky opuštěna, stanou se útočištěm pro stádaa ne­bu­de, kdo by je ode­h­nal. 3 Efraim při­jde o svo­ji pevnost, Damašek přestane být králov­ství­ma po­zůsta­tek Ara­mu­do­padne jako sláva Iz­rael­ců – tak praví Hos­po­din zástupů. 4 V ten den Jáko­bova sláva uvadnea jeho vy­pa­sené tělo vy­hubne. 5 Bude to, jako když se o žni sklízí obilí, když se shro­mažďují kla­sy v náručí; bude to, jako když se sbírají kla­syv údo­lí Refaim. 6 Zbu­dou z něj pouhé paběrky, jako když se češou olivy: dvě tři olivky na vrchu koruny, čtyři pět se jich urodí na větvích – tak praví Hos­po­din, Bůh Iz­rael­ský. 7 V ten den člověk vzhlédne ke své­mu Tvůrci, k Svaté­mu iz­rael­ské­mu po­hled ob­rátí. 8 Ne­bu­de už vzhlížet k ol­tářům, k vlastno­ruční­mu dílu, přestane ob­divovat po­svátné kůly a ka­di­dlové ol­táříky, jež si sám vy­ro­bil. 9 V ten den bu­dou je­jich mo­cná měs­ta opuště­na, jako když Hivej­ci a Emo­rej­ci utek­li před syny Iz­rae­le – všu­de samá pusti­na. 10 Za­po­mně­la jsi na Boha své spásy, na skálu své síly nemyslíš. Proto, ač sázíš vzácné rost­li­nya pěs­tuješ si révu z cizi­ny, 11 i kdy­by ti vy­puče­ly ještě v den sadby, ještě to ráno kdy­by ti rozkvetly, sklizeň ti ale najednou zmizív den cho­ro­by a hroz­né bo­lesti. 12 Běda bouřícím davům li­díja­ko když bouří moře při bouři! Běda národům burácejícímja­ko burácejí vody v peřejích! 13 Ač burácejí náro­dyja­ko burácením vod mohutných, až on je okřikne, uprch­nou do dá­li­ja­ko plevy hnané větrem po kopcích, jako chmýří ve vichřici. 14 S veče­rem při­cházejí náhlé hrůzy, než se však ro­ze­dní, už jsou pryč. Takový je úděl těch, kdo nás plení, takový osud těch, kdo nás dran­cují.

Bible21Izaiáš17

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček