Bible21Izaiáš55

Izaiáš

Pojďte ke mně1 Ach, všich­ni žízniví, po­jď­te k vodě, i vy, kdo nemá­te žádné peníze! Pojďte, ku­puj­te a jezte, pojďte, ku­puj­te bez penězvíno a mléko bez­platně! 2 Pro­č utrácí­te peníze niko­li za chlé­ba svůj výdělek za to, co nenasycuje? Poslechněte radě­ji mě a jez­te, co je dobré, potěšte svou duši lahodným pokr­mem. 3 Na­kloň­te ucho a po­jď­te ke mně, poslouchejte a živi budete. Věčnou smlou­vu chci s vá­mi uzavřít, potvrdit lás­ku, již jsem Davi­dovi za­s­lí­bil. 4 Hle, uči­nil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástu­py. 5 Hle, za­vo­láš náro­dy, které ne­znal jsi, a náro­dy, jež tě ne­znaly, k to­bě po­běžíkvů­li Hos­po­di­nu, tvé­mu Bohu, kvůli Svaté­mu iz­rael­ské­mu, jenž tě oslaví. 6 Hle­dej­te Hos­po­di­na, dokud je k nalezení, volejte k ně­mu, dokud blízko je. 7 Niče­ma ať svou ces­tu opustía hříšný člověk své smýšlení. Ať se vrátí k Hos­po­di­nu – sli­tuje se nad ním; k naše­mu Bo­hu, který štědře odpouští. 8 Mé smýšlení není vaším smýšlení­ma vaše ces­ty nejsou mý­mi cestami, praví Hos­po­din. 9 Jako je vy­soko nebe nad zemí, tak jsou mé ces­ty nad vaši­mi cestami, tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením. 10 Jako z nebe padá déšť a sníha znovu se tam nevrací, ale za­vlažuje ze­mia zúrodňuje ji k plození, aby dáva­la zrno roz­sévačia chléb to­mu, kdo jí – 11 ta­kové je i mé slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vy­koná, co chci; úspěšně na­plní své po­s­lání. 12 Ano, vy­jdete s radostí, doprovázeni v pokoji. Hory a pahorky vám bu­dou zpívat vstříc, tleskat vám bu­dou všech­ny stro­my na po­lích. 13 Místo křoví pak vy­ros­te cypřiša myr­ta místo kopřivy. Hospodin si tím jméno způsobí – věčné zna­mení, které ne­z­mizí.

Bible21Izaiáš55

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček