Bible21Izaiáš46

Izaiáš

Modly se hroutí1 Padl Bél, Nabú se hroutí, zvířata ve­zou je­jich so­chy pryč; břemeny, jež jste si nosili, jsou ob­tíže­na k padnutí. 2 Hroutí se, spo­lu padají, nemohou to břímě zachránit, musejí ode­jít do za­jetí. 3 Slyš­te mě, dome Jákobův, všichni, kdo po­zůsta­li domu Izraelovu, vy, které hýčkám od lů­na matky, vy, které od na­ro­zení nosím v náručí: 4 Až do stáří, až do še­din­já sám, to já vás podpořím; já jsem vás uči­nil a já vás nosím, já vás podpořím a za­chráním. 5 Ke komu mě tedy chcete přirovnat? Kdo je pod­le vás jako já? S kým mě to chcete srovnávat? Což se mi někdo podobá? 6 Li­dé sypou zla­to z měšcea váží stříbro na váze – nají­mají zlatníka, aby jim z toho boha udělal, aby ho moh­li v kleče uctívat. 7 Nosí ho na ra­menou, tahají se s ním, on po­tom sto­jí, kde ho postaví, na svém místě sto­jí bez hnutí. Když k ně­mu vo­lají, ne­od­po­ví jim, nezachrání je z je­jich soužení. 8 Vzpo­meň­te si na to a vzmuž­te se, vy zrád­ci, za­mys­lete se! 9 Vzpo­meň­te na věci dávno minulé, vždyť já jsem Bůh a žádný jiný není, jsem Bůh a není žádný kro­mě mne. 10 Já od počátku ozna­mu­ji ko­ne­ca ode­dáv­na, co teprv nastane. Říkám: „Má vůle stane se, udělám vše, co se mi chce.“ 11 Já za­vo­lám od výcho­du dravce, muže své vůle ze země daleké. Co jsem ře­kl, to učiním, své roz­hodnutí na­plním. 12 Slyš­te mě, vy v srd­ci zatvrzelí, od sprave­dlnosti tak vzdálení: 13 Svou sprave­dlnost jsem přiblížil, není vzdálená, neopozdí se spása má. Já ob­dařím Sion spásoua Iz­rael svou krásou.

Bible21Izaiáš46

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček