Bible21Izaiáš27

Izaiáš

1 V ten den ztrestá Hos­po­din­mečem hroz­ným, mo­cným a mo­hutným­s­lizkého ha­da, Leviatana, svinutého ha­da, Leviatana. Zabije toho mořského net­vo­ra! Nová píseň o vinici2 V ten den zpívej­te o vi­nicivý­tečné víno plodící: 3 Já sám Hos­po­din střežím ji, v každé chví­li ji svlažuji. Ve dne i v noci střežím ji, aby jí nikdo neško­dil. 4 Už se nezlobím. Objeví-li se trní a bodláčí, vstoupím s ním do válkya úplně je vy­pálím. 5 Ať už se chopí mé ochranya ať se se mnou usmíří; ať už se se mnou usmíří! 6 Při­cházejí dny, kdy Jákob vpustí kořeny;Izrael vy­pučí a rozkvete, naplní svět svým ovo­cem. Ztracení se navrátí7 Bil snad Bůh Iz­rael­tak jako ty, kdo bili jej? Copak ho zabíjel, jako jsou za­bi­ti jeho vrahové? 8 Za­hnal jsi je do vyhnanství, vedl jsi s nimi svo­ji při. Prudkým vichrem jsi je od­vál pryč, jako když od výcho­du vítr udeří. 9 Tak tedy bu­dou očiště­ny Jáko­bovy vi­nya od­stranění jeho hří­chu při­ne­se ovoce: všechny ka­menné ol­táře bu­dou roztlučeny, jako se na prach dr­tí vápenec, nezůstanou stát ani po­svátné kůlyani ka­di­dlové ol­táře. 10 Opevněné město zůstalo opuštěné, jak pustá poušť jsou prázdné příbytky. Popásá se, po­lehává tu jen dobytek, dohola oku­suje jeho vět­vičky. 11 Až jeho větve uschnou a upadnou, ženy je při­jdou sbírat na oheň. A že ten lid nemá špetku rozumu, jeho Tvůrce se nad ním neslituje, nesmiluje se nad ním jeho Stvoři­tel. 12 V ten den bude Hos­po­din mlá­tit obi­lí od ře­ky Eufrat až k Egyptské­mu po­toku a vy, synové Iz­rae­le, bu­dete se­sbíráni po jednom. 13 V ten den se za­trou­bí na mo­cný roh a vrátí se ztracení z Asýrie i ti, kdo byli roz­ptýleni v Egyptě, a bu­dou se klanět Hos­po­di­nu na svaté hoře v Je­ruzalémě.

Bible21Izaiáš27

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček