Bible21Izaiáš56

Izaiáš

Dům pro všechny národy1 Toto praví Hospodin: Dodržujte právo, jednejte sprave­dlivě – vž­dyť má spása už je blízko, má sprave­dlnost zjeví se! 2 Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který na to dbá: Zachovává so­bo­tu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od vše­ho zla. 3 Ať tedy neříká žádný cizinec, který se připo­jil k Hospodinu: „Hospodin mě zce­la jis­těvyloučí ze svého lidu.“ Ať také neříká žádný kleštěnec: „Jsem podobný su­ché­mu stromu.“ 4 Ne­boť toto praví Hospodin: Kleštěncům, kteří za­chovávají mé soboty, kteří se pro mou vů­li roz­hod­lia drží se mé smlou­vy, 5 dám ve svém do­mě a mezi svý­mi zdmipo­mník a jméno nad syny i dcery. Věčné jméno jim udělím, jméno, jež nikdy ne­z­mizí. 6 Cizin­ce, kteří se k Hos­po­di­nu připojí, aby mu sloužili, aby Hos­po­di­novo jméno mi­lova­lia byli mu služebníky, všechny, kdo chrání so­bo­tu před zne­svěcení­ma drží se mé smlou­vy – 7 ty všech­ny přive­du na horu své sva­tostia ob­lažím je ve svém do­mě modlitby. Jejich zápaly a je­jich obě­ti­do­jdou za­líbení na mém ol­tářia můj dům bude na­zýván do­mem mod­lit­bypro všech­ny náro­dy. 8 Tak praví Panovník Hospodin, který shro­mažďuje ro­ze­h­naný Izrael: Shromáždím k ně­mu ještě další, k těm, kdo už byli shro­mážděni. Nenažraní psi9 Všech­na polní i les­ní zvířata, pojďte žrát! 10 Strážní Iz­rae­le jsou samí slepci, nevědí vůbec nic; všichni jsou němí jako psi, co ani ště­kat neumí; polehávají se svý­mi sny, svůj spánek mi­lu­jí. 11 Jsou to tak nenažraní psi, že se ne­u­mějí nikdy nasytit. A to jsou pastýři! Nemají porozumění, každý se na svou ces­tu obrátil, všichni se za­jí­mají jen o svůj zisk. 12 „Pojďte,“ vy­kři­kují, „víno chci! Pivem se po­jď­me zpít! Zítřek bude právě takový, jen toho bude ještě víc!“

Bible21Izaiáš56

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček