Bible21Izaiáš11

Izaiáš

Jišajův výhonek1 Z Jišajova paře­zu vy­razí proutek, výhonek z jeho kořenů při­ne­se ovo­ce. 2 Duch Hos­po­dinův na něm spoči­ne – ­Duch moud­rosti a chápání, Duch roz­hodnutí a odvahy, Duch po­znání a úcty k Hos­po­di­nu; 3 úctou k Hos­po­di­nu bude prostoupen. Nebude sou­dit pod­le zdání svých očí, nebude se ří­dit tím, co us­lyší. 4 Sprave­dlivý soud při­ne­se chudým, poníženým v zemi právo zajistí. Holí svých úst bude tlou­ci zemi, dechem svých rtů zničí niče­my. 5 Na bed­rech přepáše se spravedlností, věrnost po­ne­se jako pás na bo­cích. 6 Vlk bude byd­let s beránkem, leopard uleh­ne ve­dle kůzlete; tele se bude pást spo­lu s lvíčete­ma malé dítě je po­ve­de. 7 Kráva a med­vě­dice bu­dou na pastvě, jejich mláďa­ta si leh­nou spo­lečněa lev bude žrát slá­mu jako do­bytče. 8 Ne­mluvně si bude hrát nad dírou zmije, batole sáh­ne do hadího doupě­te. 9 Už žádná zlo­ba, už žádná záhu­banikde na ce­lé mé svaté hoře – země bude plná po­znání Hospodina, tak jako vody na­plňují moře! Pán shromáždí Izrael10 V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako ko­rouhev pro lid­ské zástu­py a bu­dou ho vy­hledávat náro­dy, ne­boť jeho odpoči­nutí bude slavné. 11 V ten den Pán po­druhé vztáh­ne ru­ku, aby vy­kou­pil po­zůsta­tek svého lidu z Asýrie, z Dolního i Horního Egyp­ta, z Habeše, Ela­mu, Babylo­nie, Chamá­tu i z mořských os­t­rovů. 12 Před náro­dy zvedne korouhev, shromáždí ro­ze­h­naný Izrael; rozptýleného Judu po­sbíráze čtyř světových stran. 13 Efrai­mova závist vymizí, Judova ne­vraživost bude skončena. Efraim už ne­bu­de závi­dět Judovi, Juda přestane Efrai­ma na­pa­dat. 14 Vrh­nou se na západ, na fi­lištín­ské svahy, národy na východě spo­lu vyplení. Vztáhnou své ruce na Edom a Moáb, i Amon­ci je bu­dou po­s­lou­chat. 15 Hos­po­din vy­suší zá­liv Egyptského moře, na Eufrat mách­ne ru­kou své vichřicea roz­dělí jej na sedm ramen, aby se dal přejít v san­dálech. 16 Tak vznikne ces­ta pro jeho pozůstatek, pro lid, jenž bude v Asýrii zanechán, tak jako kdy­si vznik­la pro Iz­rael­to­ho dne, kdy vy­šel z Egyp­ta.

Bible21Izaiáš11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček