Bible21Izaiáš16

Izaiáš

1 Pošlete beránky vlád­ci zeměze Sely u pouště­na horu Dce­ry si­on­ské. 2 Moáb­ské dce­ry jsou při arnon­ských bro­de­chjak vy­plašené ptáče z hníz­da vy­hnané. 3 „Po­raď­te se a roz­hodně­te – za­stiň nás jako noc v pravé poledne! Ukryj běžen­ce, ne­zrazuj vy­hnan­ce! 4 Moábští běžen­ci ať po­bu­dou u tebe, dej jim útočiště před zhoubcem! Násilí to­tiž po­mi­ne, zhou­ba přestanea utlačova­tel zmizí ze země. 5 Tvůj trůn teh­dy bude upevněn lás­koua v Davi­dově stanu na něm usedne­soud­ce, jenž bude věrně hledat právoa sprave­dlnosti včas dosáhne.“ 6 Slyše­li jsme o Moá­bově pýše, o jeho pýše nezměrné, o jeho pýše, zpupnosti a zlobě – je­ho chlu­bení je však falešné! 7 Pro­to ať Moáb kvílí nad Moábem, ať všich­ni kvílejí; nad ro­zin­ka­mi z Kir-cha­rešet­bě­duj­te – ach, tak zdrceni! 8 V Cheš­bo­nu to­tiž pole zvadla­tak jako v Si­b­mě vinná réva. Vládci národů zdu­pa­li její ratolesti, které až k Jae­ze­ru sahaly, které se dříve vi­nuly až k pouš­tia jejíž výhonky se množily, až moře ob­jaly. 9 A pro­to oplakávám révu Sibmy, tak jako pláče ce­lý Jaezer; svými slza­mi tě smáčím, Eleale a Chešbone, vždyť nad tvou sklizní i vi­no­braním­tvůj výskot umlkne! 10 Zmize­lo ve­se­lí a jásot v zahradách, na vi­nicích přestal zpěv a zábava. Víno v lisu už nikdo nešlapáa vše­chen výskot je ten tam. 11 Mé srd­ce jako lout­na nad Moábem lká, mé nit­ro pro Kir-che­res naříká. 12 Až se Moáb ukáže na své výšině, namáhat se bude zbytečně; půjde se mod­lit do své svatyně, ale nic ne­z­může. 13 To je slovo, které Hos­po­din o Moábu vy­ř­kl už dříve. 14 Nyní však Hos­po­din praví to­to: „Za tři roky, jako by ty roky počítal ná­deník, bude sláva Moábu po­tu­pe­na a ce­lý ten ohrom­ný dav se zmenší na ne­pa­trný a ubo­hý pozůstatek.“

Bible21Izaiáš16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček