Bible21Izaiáš3

Izaiáš

Tví vůdci jsou svůdci1 Nuže, po­hleď­te – Panovník, Hospodin zástupů, z Je­ruzalé­ma a Judy od­straníz­droj i zásobu: všechny záso­by po­travyi všech­ny záso­by vo­dy, 2 hr­di­nu i bojovníka, soudce i proroka, věštce i starce, 3 ve­li­te­le i váženého muže, rádce i mudrce, věštce i za­říkávače. 4 Jako vůd­ce jim ne­chám chlapce, bude jim vládnout krutá sběř. 5 Li­dé bu­dou vy­hrožovat je­den druhému, bližní bude ub­ližovat své­mu bližnímu, mladí se vrh­nou na staré a nicotní na cti­hodné. 6 Člověk teh­dy po­padne svého bratra, někoho z vlastní rodiny: „Buď naším vůd­cem, máš pře­ce plášť, udělej něco s tě­mi troskami.“ 7 On ale v ten den bude přísahat: „Já pře­ce nemám žádný lék! Nemám doma chle­ba ani plášť, nedělejte mě vůd­cem nad lidem!“ 8 Je­ruzalém se hroutí, Juda se kácí! Postavili se Hos­po­di­nu slovy i skutky, jeho slávě vze­pře­li se do očí. 9 Výraz je­jich tváře svědčí pro­ti nim – svůj hřích jak Sodo­ma stavějí na odiv. Běda jim! Přivedli na sebe neštěstí. 10 Řekně­te sprave­dlivé­mu: Bude dobře! Ovoce svých skutků uži­je. 11 Běda však niče­movi: Bude zle! Odplatu za své dílo do­stane. 12 Ach, můj lid! Odírají ho dě­tia že­ny nad ním panují. Ach, můj li­de! Tví vůd­ci jsou svůdci, zastřeli ces­tu, po níž měl jsi jít! 13 Hos­po­din po­vstal, aby vedl při, stojí, aby sou­dil zástu­py. 14 Hos­po­din vznáší žalo­bupro­ti stařešinům svého lidu a jeho velmožům: To vy jste vy­pleni­li moji vinici, doma si hro­madí­te kořist ubo­hých! 15 Jak to, že utlačujete můj lid, jak to, že šlapete chudým po tváři? Tak praví Hos­po­din, Pán zástupů. Sionské dcery16 Hos­po­din praví: Sionské dce­ry jsou namyšlené, procházejí se s bra­dou na­hořea se svůdný­ma oči­ma­drobně cu­pi­tají sem a tam, řetízky cin­kají jim na no­hách. 17 Si­on­ské dce­ry pro­to Pán raníprašivi­nou na te­meni – Hos­po­din je­jich spánky obnaží! 18 V ten den Pán ty cetky od­straní: řetíz­ky na kotnících, če­lenky, náhr­delníky, 19 přívěs­ky, náramky, roušky, 20 turba­ny, stužky, šerpy, voňavky, ta­lisma­ny, 21 prs­te­ny, nosní kroužky, 22 ró­by, pře­vlečníky, pláštěnky, taš­tičky, 23 kraječky, košilky, šátky i pře­ho­zy. 24 Místo balzá­mu bude hni­lo­baa místo pásu provaz, místo účesu bude lysina, místo rou­cha py­te­la místo oz­dob – cejch! 25 Tví muži, Si­o­ne, padnou mečem, tví hr­di­nové ve vál­ce. 26 Tvé brá­ny bu­dou truch­lit a kvílet, na zemi jako vdova schoulíš se.

Bible21Izaiáš3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček