Bible21Izaiáš4

Izaiáš

1 Jedno­ho muže se v ten den­chopí sedm žen: „Budeme jíst svůj vlastní chlé­ba ob­lé­kat se vlastním oděvem, jen ať se jmenuje­me po to­bě – po­moz nám ujít potupě!“ Hospodinův výhonek2 V ten den bude Hos­po­dinův výho­nek nád­herný a slavný a plod země bude chlou­bou a oz­do­bou pro ty z Iz­rae­le, kteří vy­váz­nou. 3 Kdo zůstane na Si­o­nu, kdo bude po­ne­chán v Je­ruzalémě, bude teh­dy na­zýván svatým, to­tiž každý, kdo je za­psán k živo­tu v Je­ruzalémě. 4 Pán teh­dy du­chem sou­du a du­chem ohně smyje špínu si­on­ských dcer a umyje Je­ruzalém od krve. 5 Nad ce­lou ho­rou Sion a nad vše­mi, kdo se tam shro­máždí, pak Hos­po­din stvoří bal­dachýn – všech­nu tu slávu bude ve dne přikrývat ob­lak dý­mu a v noci záře planou­cího ohně. 6 Po­s­kytne přístřeší a stín před denním horkem a útočiště a úkryt před bouří a deštěm.

Bible21Izaiáš4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček