RoháčekIzaiáš45,19

Izaiáš 45:19

Nehovorím niek­de v ú­kryte, na tmavom mies­te zeme; ne­povedal som semenu Jakobov­mu: Hľadaj­te ma na pus­tine! Ja Hos­podin hovorím spraved­livosť, zves­tujem to, čo je pravé.


Verš v kontexte

18 Lebo tak­to hovorí Hos­podin, stvoriteľ nebies, a on je Bôh, tvor­ca zeme a jej učiniteľ; on ju po­stavil tak, aby stála; ne­stvoril jej prázd­nej; utvoril ju na­to, aby sa bývalo na nej. Ja Hos­podin, a niet viacej. 19 Nehovorím niek­de v ú­kryte, na tmavom mies­te zeme; ne­povedal som semenu Jakobov­mu: Hľadaj­te ma na pus­tine! Ja Hos­podin hovorím spraved­livosť, zves­tujem to, čo je pravé. 20 Shromaždite sa a poďte, pri­blížte sa spolu vy, ktorí ste unik­li z pohanov! Ne­vedia ničoho tí, ktorí nosia drevo svojej rytiny a mod­lia sa bohu, k­torý nezachráni.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

19 Nehovorím niek­de v ú­kryte, na tmavom mies­te zeme; ne­povedal som semenu Jakobov­mu: Hľadaj­te ma na pus­tine! Ja Hos­podin hovorím spraved­livosť, zves­tujem to, čo je pravé.

Evanjelický

19 Nehovoril som v skrytos­ti na tem­nom mies­te zeme. Jákobov­mu po­tom­stvu som ne­povedal: Hľadaj­te ma v práz­dnote! Ja, Hos­podin, hovorím prav­du, zves­tujem oprav­divo.

Ekumenický

19 Nehovoril som v skrytosti, v temnom kúte zeme. Ne­povedal som Jákobov­mu po­tom­stvu: Hľadaj­te ma v pustých zákutiach. Ja som Hos­podin. Hovorím, čo je správ­ne, oznamujem, čo je prav­divé.

Bible21

19 Ne­mlu­vil jsem pře­ce skrytě, v nějakém temném koutě země; neřekl jsem Jáko­bovým potomkům: „Hledejte mě v prázdnotě!“ Já jsem Hos­po­din, já mluvím prav­dua říkám, co je po­ctivé.