RoháčekIzaiáš45,8

Izaiáš 45:8

Daj­te rosu, nebesia, s hora, a vy­soké ob­laky nech lejú spraved­livosť; nech sa rozt­vorí zem, a nech plodia spasenie, a spraved­livosť nech vy­dá plody spolu! Ja Hos­podin som to stvoril!


Verš v kontexte

7 ja, ktorý for­mujem svet­lo a tvorím tmu, pôsobím po­koj a tvorím zlo, ja Hos­podin činím to všet­ko! 8 Daj­te rosu, nebesia, s hora, a vy­soké ob­laky nech lejú spraved­livosť; nech sa rozt­vorí zem, a nech plodia spasenie, a spraved­livosť nech vy­dá plody spolu! Ja Hos­podin som to stvoril! 9 Beda tomu, kto sa pravotí so svojim tvor­com, črep s inými črepmi zeme! Či azda po­vie hlina svoj­mu hr­nčiarovi: Čo to robíš? A o tebe tvoje dielo, v­raj nemá rúk!

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

8 Daj­te rosu, nebesia, s hora, a vy­soké ob­laky nech lejú spraved­livosť; nech sa rozt­vorí zem, a nech plodia spasenie, a spraved­livosť nech vy­dá plody spolu! Ja Hos­podin som to stvoril!

Evanjelický

8 Rosu daj­te nebesá zhora a ob­laky nech lejú spravod­livosť! Nech sa ot­vorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravod­livosť; ja, Hos­podin, som to stvoril.

Ekumenický

8 Ros­te, nebesá, zhora a z oblakov nech sa leje spravod­livosť, ot­vor sa, zem, nech sa urodí spása. Spolu s ňou nech vy­pučí spravod­livosť. Ja, Hos­podin, som to všet­ko stvoril.

Bible21

8 Ne­besa, sešlete shů­ry rosu, ať sprave­dlnost prší z oblaků! Otevři se, země, ať spása vyraší, spravedlnost ať vzklíčí spo­lu s ní! Já Hos­po­din jsem to vy­tvořil.