RoháčekIzaiáš45,1

Izaiáš 45:1

Tak­to hovorí Hos­podin svoj­mu po­mazanému, Cýrovi, ktorého poj­mem za jeho pravicu, aby som pred ním pod­manil národy a rozo­pnem bed­rá kráľov, aby som pred ním ot­voril dvere, a brány sa nebudú za­mykať:


Verš v kontexte

1 Tak­to hovorí Hos­podin svoj­mu po­mazanému, Cýrovi, ktorého poj­mem za jeho pravicu, aby som pred ním pod­manil národy a rozo­pnem bed­rá kráľov, aby som pred ním ot­voril dvere, a brány sa nebudú za­mykať: 2 Ja poj­dem pred tebou a vy­rov­nám to, čo je nerov­né, skrúšim medené dvere a želez­né závory po­sekám. 3 A dám ti po­klady, s­kryté vo tme, a ukryté klenoty, aby si po­znal, že som to ja Hos­podin, ktorý ťa volám po tvojom mene, Bôh Iz­raelov,

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

1 Tak­to hovorí Hos­podin svoj­mu po­mazanému, Cýrovi, ktorého poj­mem za jeho pravicu, aby som pred ním pod­manil národy a rozo­pnem bed­rá kráľov, aby som pred ním ot­voril dvere, a brány sa nebudú za­mykať:

Evanjelický

1 Tak­to vraví Hos­podin svoj­mu po­mazanému Kýrovi - jeho som uchopil za pravicu, aby som pod­manil pred ním národy a uvoľnil opas­ky z bedier kráľov. Po­ot­váram pred ním vráta, a brány ne­os­tanú za­vreté.

Ekumenický

1 Tak­to hovorí Hos­podin svoj­mu po­mazanému, Kýrovi, ktorého som uchopil za pravicu, aby som pred ním pošliapal národy a uvoľnil opas­ky z bedier kráľov, aby som pred ním ot­voril vráta a brány nezos­tali za­tvorené.

Bible21

1 Toto praví Hos­po­din své­mu pomazanému, Kýrovi, je­hož jsem vzal za pravici, abych mu pod­maňoval náro­dya krále před ním odzbrojil, abych mu otevíral bránya dveře ne­zůstaly za­vře­ny: