RoháčekIzaiáš45,24

Izaiáš 45:24

A povie: Len v Hos­podinovi mám každú spravedlivosť a silu. - K nemu prij­dú. A han­biť sa budú všet­ci, ktorí sú za­pálení proti ne­mu.


Verš v kontexte

23 Pri­sahal som sám na seba, slovo vy­šlo z úst spraved­livos­ti, ktoré sa ne­vráti zpät, že sa mne skloní každé koleno, že na mňa bude pri­sahať každý jazyk. 24 A povie: Len v Hos­podinovi mám každú spravedlivosť a silu. - K nemu prij­dú. A han­biť sa budú všet­ci, ktorí sú za­pálení proti ne­mu. 25 V Hos­podinovi budú spraved­liví a budú sa chváliť všet­ko semeno Iz­raelovo.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

24 A povie: Len v Hos­podinovi mám každú spravedlivosť a silu. - K nemu prij­dú. A han­biť sa budú všet­ci, ktorí sú za­pálení proti ne­mu.

Evanjelický

24 Len v Hos­podinovi mám spásu a moc; k Nemu prídu a za­han­bia sa všet­ci, ktorí sa zlos­tia na Neho;

Ekumenický

24 Len v Hospodinovi — po­vedia mi — je spravod­livosť a moc. K nemu prídu a za­han­bia sa všet­ci, čo proti nemu hor­lili.

Bible21

24 „Jen v Hospodinu,“ bu­dou o mně říkat, „je sprave­dlnost a síla!“ Všichni, kdo pro­ti ně­mu zuřili, přijdou k ně­mu a bu­dou za­hanbeni,