RoháčekIzaiáš45,2

Izaiáš 45:2

Ja poj­dem pred tebou a vy­rov­nám to, čo je nerov­né, skrúšim medené dvere a želez­né závory po­sekám.


Verš v kontexte

1 Tak­to hovorí Hos­podin svoj­mu po­mazanému, Cýrovi, ktorého poj­mem za jeho pravicu, aby som pred ním pod­manil národy a rozo­pnem bed­rá kráľov, aby som pred ním ot­voril dvere, a brány sa nebudú za­mykať: 2 Ja poj­dem pred tebou a vy­rov­nám to, čo je nerov­né, skrúšim medené dvere a želez­né závory po­sekám. 3 A dám ti po­klady, s­kryté vo tme, a ukryté klenoty, aby si po­znal, že som to ja Hos­podin, ktorý ťa volám po tvojom mene, Bôh Iz­raelov,

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

2 Ja poj­dem pred tebou a vy­rov­nám to, čo je nerov­né, skrúšim medené dvere a želez­né závory po­sekám.

Evanjelický

2 Ja pôj­dem pred tebou a po­urov­návam hrob­liny, bron­zové vráta roz­bijem a po­od­tínam želez­né závory.

Ekumenický

2 Ja pôj­dem pred tebou a vy­rov­nám kop­ce, bron­zové vráta roz­lámem a želez­né závory dolámem.

Bible21

2 Já před te­bou půjdua srovnám nerovnosti, rozbiji brá­ny z bronzu, roztříštím že­lez­né závo­ry.