RoháčekIzaiáš45,12

Izaiáš 45:12

Ja som učinil zem a stvoril som človeka na nej; ja, moje ruky roz­tiah­ly nebesia, a velím všet­kému ich voj­sku.


Verš v kontexte

11 Tak­to hovorí Hos­podin, svätý Iz­raelov, a jeho tvor­ca: Pýtaj­te sa ma na to, čo prij­de! Starosť o mojich synov a o dielo mojich rúk ponechaj­te na mňa! 12 Ja som učinil zem a stvoril som človeka na nej; ja, moje ruky roz­tiah­ly nebesia, a velím všet­kému ich voj­sku. 13 Ja ho zo­budím v spraved­livos­ti a urov­nám všet­ky jeho ces­ty; on vy­staví moje mes­to a mojich zajatých pre­pus­tí, a to nie za mzdu ani nie za ú­plat­ný dar hovorí Hos­podin Zá­stupov.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

12 Ja som učinil zem a stvoril som človeka na nej; ja, moje ruky roz­tiah­ly nebesia, a velím všet­kému ich voj­sku.

Evanjelický

12 Ja som urobil zem, i človeka som stvoril na nej; ja, moje ruky roz­vinuli nebesá, a ja som ustanovil všet­ky ich voje.

Ekumenický

12 Ja som utvoril zem a na nej som stvoril človeka. Ja som vlast­nými rukami roz­tiahol nebesá a všet­kým ich vojom som dal príkaz.

Bible21

12 Já jsem ten, kdo zemi uděla­la stvořil na ní člověka. Já jsem ten, kdo svý­ma ruka­ma roz­táhl ne­besaa ce­lý je­jich zástup ovládám.