RoháčekIzaiáš45,21

Izaiáš 45:21

Oznám­te a daj­te sem, áno nech sa poradia spolu a po­vedia kto to ohlasoval od pradáv­na, oznamoval to od dáv­na? Či azda nie ja Hos­podin? Lebo niet viacej nijakého Boha krome mňa, niet sil­ného Boha spraved­livého a spasiteľa krome mňa!


Verš v kontexte

20 Shromaždite sa a poďte, pri­blížte sa spolu vy, ktorí ste unik­li z pohanov! Ne­vedia ničoho tí, ktorí nosia drevo svojej rytiny a mod­lia sa bohu, k­torý nezachráni. 21 Oznám­te a daj­te sem, áno nech sa poradia spolu a po­vedia kto to ohlasoval od pradáv­na, oznamoval to od dáv­na? Či azda nie ja Hos­podin? Lebo niet viacej nijakého Boha krome mňa, niet sil­ného Boha spraved­livého a spasiteľa krome mňa! 22 Ob­ráťte zreteľ ku mne, aby ste boly spasené, všet­ky končiny zeme, lebo ja som silný Bôh, a niet viacej nikoho.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

21 Oznám­te a daj­te sem, áno nech sa poradia spolu a po­vedia kto to ohlasoval od pradáv­na, oznamoval to od dáv­na? Či azda nie ja Hos­podin? Lebo niet viacej nijakého Boha krome mňa, niet sil­ného Boha spraved­livého a spasiteľa krome mňa!

Evanjelický

21 Oznám­te to a pred­ložte! Nech sa spolu radia: Kto to od­dáv­na zves­toval a pred­povedal od vekov? Či nie ja, Hos­podin? Veď nieto Boha ok­rem mňa. Boha spravod­livého a Spasiteľa nieto ok­rem mňa.

Ekumenický

21 Oznám­te to, pred­ložte a poraďte sa spolu: Kto toto zves­toval od začiat­ku a oznamoval od­dáv­na? Či nie ja som Hos­podin? Iného Boha ok­rem mňa niet. Ok­rem mňa niet Boha pravého a za­chraňujúceho.

Bible21

21 Jen pro­mluv­te, pře­dlož­te důkazy, můžete se spo­lu poradit! Kdo to ode­dáv­na předpovídal, kdo to už kdy­si zvěstoval? Kdo jiný než já, Hospodin? Kromě mě jiný Bůh není, spravedlivý Bůh a spa­si­tel – není tu žádný kro­mě mne!