RoháčekIzaiáš1,25

Izaiáš 1:25

A ob­rátim svoju ruku na teba a očis­tím ťa spáliac tvoje tros­ky jako žieravina a od­stránim všet­ko tvoje olovo.


Verš v kontexte

24 Pre­to hovorí Panov­ník Hos­podin Zá­stupov, Moc­ný Iz­raelov: Oj, po­teším sa nad svojimi protiv­ník­mi a po­mstím sa na svojich ne­priateľoch! 25 A ob­rátim svoju ruku na teba a očis­tím ťa spáliac tvoje tros­ky jako žieravina a od­stránim všet­ko tvoje olovo. 26 A na­vrátim ti tvojich sud­cov, k­torí budú jako tam prv, a tvojich rad­cov, ako na počiat­ku, a potom sa budeš volať mes­tom spraved­livos­ti, ver­ným mes­tom.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 A ob­rátim svoju ruku na teba a očis­tím ťa spáliac tvoje tros­ky jako žieravina a od­stránim všet­ko tvoje olovo.

Evanjelický

25 Ob­rátim svoju ruku proti tebe, vy­tavím tvoju tros­ku ako lúčav­ka a od­stránim všet­ko tvoje olovo.

Ekumenický

25 Ob­rátim proti tebe svoju ruku, lúhom vy­plavím tvoju nečis­totu, od­stránim všetok od­pad.

Bible21

25 Ob­rátím pro­ti to­bě ruku, dočista vy­tavím tvo­ji strusku, odstraním z tebe všech­nu nečisto­tu!