EkumenickýIzaiáš66

Izaiáš

Márnosť bohoslužby pokrytcov1 Tak­to hovorí Hos­podin: Nebesia sú mojím trónom a zem pod­nožkou pre moje nohy. Aký je to dom, čo mi po­stavíte, a aké mies­to mi dáte na od­počinok? 2 Veď všet­ky tieto veci urobila moja ruka a všet­ky sú moje, znie výrok Hos­podina. Na toho zhliad­nem, kto je po­kor­ný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojím slovom. 3 Ten, čo za­bíja vola, akoby za­bíjal človeka, kto obetuje jahňa, akoby vy­krúcal krk psovi, kto prináša po­kr­movú obetu, akoby obetoval bravčovú krv, kto páli kadid­lo, akoby žeh­nal mod­lu. Tak ako si oni zvolili vlast­né chod­níky a v ohavnostiach sa kochali, 4 aj ja si zvolím ich nešťas­tie a pri­vediem na nich hrôzy. Pre­tože som volal, a nik ne­od­povedal, hovoril som, ale ne­počúvali, robili, čo je zlé v mojich očiach, a vy­volili si to, v čom ne­mám záľubu. Budúca sláva Jeruzalema5 Počuj­te slovo Hos­podina, vy, čo sa chvejete pred jeho slovom. Vaši bratia, ktorí vás nenávidia, čo vás od­str­kujú pre moje meno, hovoria: Nech Hos­podin ukáže svoju slávu, nech vidíme vašu radosť! Oni však budú za­han­bení. 6 Hlas­ný hr­mot sa ozýva z mesta, hluk z chrámu. Je to hlas Hos­podina; spláca od­platu svojim ne­priateľom. 7 Prv než prišli boles­ti, porodila, prv než prišli na ňu kŕče, pri­vied­la na svet chlap­ca. 8 Kto kedy niečo také počul? Kto kedy niečo také videl? Či sa zrodí zem za jeden deň? Či sa naraz narodí celý národ? Veď rodila, aj porodila dcéra Sion svojich synov. 9 Či ja ot­vorím život a nedám zrodiť sa dieťaťu? — hovorí Hos­podin. Či ja, čo umožňujem zrod dieťaťa, uzav­riem lono? — hovorí tvoj Boh. 10 Raduj­te sa s dcérou jeruzalem­skou! Plesaj­te v nej všet­ci, čo ju milujete. Tešte sa s ňou pre­veľmi všet­ci, čo sa nad ňou rmútite, 11 aby ste moh­li sať a na­sýtiť sa z pŕs jej útechy, aby ste moh­li čo naj­viac vy­piť a po­tešiť sa z ňadra jej slávy. 12 Lebo tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, ja pri­vádzam k nej po­koj ako rieku a slávu národov ako roz­vod­nený po­tok. Budete sať, v náručí vás budú nosiť a na kolenách vás budú lás­kať. 13 Ako keď nie­koho po­tešuje mat­ka, tak vás ja budem po­tešovať; v Jeruzaleme budete po­tešení. 14 Uvidíte to a za­raduje sa vám srd­ce a vaše kos­ti ožijú ako zeleň a vy­j­de najavo, že ruka Hos­podina je s jeho služob­ník­mi, ale jeho ne­priateľov od­sudzuje. 15 Lebo hľa, Hos­podin príde v ohni a jeho vozy sú ako víchor, aby sa od­platil v horlivosti za svoj hnev a za svoju hrôzu v plameňoch ohňa. 16 Lebo hľa, ohňom a svojím mečom sa bude Hos­podin súdiť s každým tvorom a mnoho bude tých, čo Hos­podin pre­bod­ne. 17 Tí, čo sa po­sväcujú a očisťujú na ces­te do záh­rad, na­sledujú vod­cu v strede, a tí, čo jedia mäso z prasiat, z ohavných zvierat a myší, spolu za­hynú — znie výrok Hos­podina. 18 Ja však po­znám ich skut­ky aj myšlien­ky. Prídem zhromaždiť všet­ky národy a jazyky; prídu a uvidia moju slávu. 19 Položím medzi nich znamenie a z nich, z tých čo sa za­chránili, vy­šlem k národom Taršíša, Pútu a Lúdu, ktorí naťahujú luk, k národom Túbalu, Jávanu a ďalekých os­trovov, ktorí ne­počuli o mne správu a ne­videli moju slávu, budú ohlasovať moju slávu medzi po­han­mi. 20 Všet­kých vašich bratov zo všet­kých národov prinesú na koňoch, na vozoch, nosid­lách, muliciach a ťavách ako obetu pre Hos­podina na môj svätý vrch do Jeruzalema, hovorí Hos­podin; tak ako prinášajú Iz­raeliti po­kr­movú obetu v čistej nádobe do domu Hos­podina. 21 Aj z nich si po­vyberám kňazov a levitov, hovorí Hos­podin. 22 Lebo ako nové nebesia a nová zem, ktoré ja tvorím, stoja predo mnou — znie výrok Hos­podina —, tak bude tr­vať vaše po­tom­stvo a vaše meno. 23 Stane sa, že pri každom nov­mesiaci a sobotu čo sobotu sa každý príde po­kloniť predo mňa, hovorí Hos­podin. 24 Vy­j­dú a budú hľadieť na mŕt­voly mužov, ktorí sa po­stavili proti mne. Áno, ich červ ne­um­rie a oheň ne­vyhas­ne. Každému budú od­pudzujúci.

EkumenickýIzaiáš66

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček