EkumenickýIzaiáš60

Izaiáš

Sláva nového Jeruzalema1 Vstaň, za­svieť, lebo pri­chádza tvoje svet­lo a Hos­podinova sláva vy­chádza nad tebou. 2 Lebo hľa, tma bude po­krývať zem a tem­nota národy, ale nad tebou vy­j­de Hos­podin a jeho sláva sa zjaví nad tebou. 3 Národy prídu k tvojmu svet­lu a králi k tvojej vy­chádzajúcej žiare. 4 Po­z­dvih­ni oči vôkol a po­zri, všet­ci sa zišli a prišli k tebe. Tvoji synovia prídu zďaleka a tvoje dcéry prinesú v náručí. 5 Vtedy uvidíš a zažiariš, za­chveje a rozšíri sa tvoje srd­ce, lebo sa k tebe ob­ráti bohat­stvo mora a blaho­byt národov príde k tebe. 6 Zá­plava tiav ťa po­kryje, ich mláďatá z Midjánu a z Éfy, všet­ci prídu zo Sáby, prinesú zlato a kadid­lo a zves­tujú chvály Hos­podina. 7 Všet­ky stáda Kédaru sa zhromaždia k tebe, barán­ky z Nebajót ti budú slúžiť a vy­stúpia ako ľúbez­ná obeta na môj ol­tár a tak os­lávim svoj sláv­ny dom. 8 Kto sú títo? Letia ako ob­lak, ako holuby k svojim holub­níkom. 9 Áno, mňa očakávajú os­trovy a taršíšs­ke lode na čele, aby ti pri­viez­li synov zďaleka, s nimi ich strieb­ro a zlato kvôli menu Hos­podina, tvoj­ho Boha, kvôli Svätému Iz­raela, lebo ťa os­lávil. 10 Cudzí synovia vy­budujú tvoje múry a ich králi ti budú slúžiť. Áno, bil som ťa vo svojom hneve, ale vo svojej priaz­ni som sa zmiloval nad tebou. 11 Tvoje brány budú ne­us­tále ot­vorené, vo dne ani v noci ich nezat­voria, aby ti prinies­li blaho­byt národov pod vedením svojich kráľov. 12 Národ a kráľov­stvo, čo ti nebudú slúžiť, budú zničené, národy budú ú­pl­ne vy­hladené mečom. 13 Sláva Libanonu — cyp­rus spolu s platanom a jedľou prídu k tebe na výz­dobu mies­ta mojej svätyne a urobím dôs­toj­ným mies­to pre svoje nohy. 14 Synovia tvojich utláčateľov prídu zo­hnutí k tebe a všet­ci, čo tebou opo­vr­h­li, sklonia sa k šľapajam tvojich nôh. Budú ťa volať Mes­to Hos­podina, Sion Svätého Iz­raela. 15 Mies­to toho, aby si bol opus­tený, nenávidený a ni­kým nenavštívený, urobím ťa pýchou naveky, radosťou pre všet­ky po­kolenia. 16 Budeš sať mlieko národov a požívať pr­sia kráľov. Spoz­náš, že ja som Hos­podin, tvoj spasiteľ, tvoj vy­kupiteľ, Jákobov moc­ný. 17 Na­mies­to bron­zu prinesiem zlato a na­mies­to železa prinesiem strieb­ro, na­mies­to dreva bronz a na­mies­to kameňov železo. Za tvoj­ho správ­cu ustanovím po­koj a za tvoj­ho vlád­cu spravod­livosť. 18 Nebude viac počuť o násilí v tvojej krajine ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje múry budeš nazývať spásou a svoje brány chválou. 19 Sln­ko ti nebude viac svet­lom vo dne ani mesiac so svojím jasom ti nebude svietiť v noci, ale Hos­podin ti bude svet­lom naveky a tvoj Boh tvojím jasom. 20 Tvoje sln­ko už nezapad­ne a z tvojho mesiaca nebude ubúdať, lebo Hos­podin ti bude svet­lom naveky a dni tvoj­ho zár­mut­ku sa skončia. 21 Tvoj ľud, všet­ci budú spravod­liví, naveky budú vlast­niť krajinu, ratolesť môj­ho sadu, dielo mojich rúk, ktorým sa os­lávim. 22 Z malého sa stane veľký rod a z nepatrného moc­ný národ. Ja, Hos­podin, urobím to rých­lo, vo vhod­nom čase.

EkumenickýIzaiáš60

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček