EkumenickýIzaiáš39

Izaiáš

Babylonskí poslovia u Chizkiju1 V tom čase babylon­ský kráľ Meródak-Baladán, syn Baladána, po­slal Chiz­kijovi lis­ty a dar; do­počul sa totiž, že bol chorý a vy­zdravel. 2 Chiz­kija sa tomu po­tešil a ukázal im klenot­nicu, strieb­ro a zlato, bal­zamy a vzác­ny olej i celú svoju zbroj­nicu, ako aj všet­ko, čo sa na­chádzalo v jeho po­klad­niciach. Nebolo veci, ktorú by im nebol ukázal vo svojom paláci a v celom svojom kráľov­stve. 3 Prorok Izai­áš po­tom prišiel ku kráľovi Chiz­kijovi a po­vedal mu: Čo hovorili títo ľudia a od­kiaľ prišli? Chiz­kija od­povedal: Prišli ku mne z ďalekej krajiny, z Babylonu. 4 Pýtal sa ďalej: Čo videli v tvojom dome? Chiz­kija od­povedal: Videli všet­ko, čo je v mojom dome, nebolo nič, čo by som im nebol ukázal v mojich po­klad­niciach. 5 Nato Izai­áš po­vedal Chiz­kijovi: Počúvaj slovo Hos­podina zá­stupov! 6 Príde čas a všet­ko, čo je v tvojom dome a čo na­z­hromaždili tvoji ot­covia až do toh­to dňa, od­nesú do Babylonu. Nič nezos­tane, hovorí Hos­podin. 7 Aj z tvojich synov, ktorí budú po­chádzať z teba, ktorých splodíš, vez­mú a budú komor­ník­mi v paláci babylon­ského kráľa. 8 Chiz­kija po­vedal Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podina, ktoré si po­vedal. Mys­lel si však: Bude po­koj a bez­pečnosť, po­kiaľ budem žiť.

EkumenickýIzaiáš39

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček