EkumenickýIzaiáš63

Izaiáš

Zničenie Edómu1 Kto to pri­chádza z Edómu a v ohnivom rúchu z Bocry? Čo sa skvie vo svojom odeve, čo vy­kračuje v plnej sile? — Ja som ten, čo hovorí správ­ne a sporí sa pre spásu. 2 Prečo je tvoje rúcho čer­vené a prečo sú tvoje šaty ako odev toho, čo šliape v lise? 3 Sám som šliapal v lise a z národov pri mne nebol ni­kto, vo svojom hneve som ich pošliapal a udupal vo svojom roz­horčení, až prúd krvi z nich striekal na môj šat a celé rúcho som si poškvr­nil. 4 Deň po­msty bol v mojom srd­ci, prišiel rok môj­ho vy­kúpenia. 5 Ob­zeral som sa, ale po­moc­níka nebolo, znechutený som sa díval, nebol však ni­kto, kto by ma pod­poril. Vtedy mi po­moh­lo moje rameno, moje roz­horčenie, to ma pod­porilo; 6 šliapal som národy vo svojom hneve, opil som ich svojím roz­horčením, a ich krv som prúdom vy­lial na zem. Žalospev spoločenstva7 Dob­ro­denia Hos­podina chcem spomínať, chvályhod­né skut­ky Hos­podina za všet­ko, čo nám Hos­podin po­skytol. Za jeho veľkú dob­rotu k domu Iz­raela, ktorú pre­ukázal ako svoje zľutovanie a za množs­tvo svojich dob­ro­dení. 8 On po­vedal: Sú pred­sa môj ľud, synovia, ktorí ne­s­klamú. A stal sa im spasiteľom 9 vo všet­kom ich súžení. Ani po­sol, ani an­jel, no on sám ich za­chránil vo svojej lás­ke a zhovievavos­ti, on ich vy­kúpil, po­z­dvihol ich a niesol, po všet­ky dni, od ne­pamäti. 10 Oni sa však búrili a za­rmucovali jeho svätého ducha, pre­to sa ob­rátil proti nim ako ne­priateľ, sám proti nim bojoval. 11 Spomenul si však na dáv­ne dni, na Mojžiša a jeho ľud. Kde je ten, čo vy­viedol z mora pas­tiera svoj­ho stáda? Kde je ten, čo mu vložil do vnút­ra svoj­ho svätého ducha, 12 čo viedol za pravicu Mojžiša svojím sláv­nym ramenom, čo roz­delil vody pred nimi, aby si urobil meno večným, 13 a čo ich viedol hl­binami ako kone v púšti bez po­tknutia? 14 Duch Hos­podina ich viedol do po­koja, ako keď dobytok zo­stupuje do údolia. Tak si viedol svoj ľud, aby si svoje meno urobil sláv­nym. 15 Po­zri z neba a hľaď zo svoj­ho svätého a sláv­neho príbyt­ku! Kde je tvoja hor­livosť a od­vaha? Po­hnutie tvoj­ho vnút­ra a tvoj súcit voči mne sú zdržan­livé. 16 Naším ot­com si pred­sa ty, lebo Ab­rahám o nás ne­vie a Iz­rael nás ne­poz­ná. Ty, Hos­podin, si náš otec, náš vy­kupiteľ je od­dáv­na tvoje meno. 17 Prečo nás, Hos­podin, od­kláňaš od svojich ciest; za­tvr­dzuješ naše srd­cia pred bázňou voči tebe? Vráť sa pre svojich služob­níkov, pre tvoje dedičné kmene. 18 Na krát­ky čas tvoj svätý ľud ov­lád­li naši ne­priatelia, pošliapali tvoju svätyňu. 19 Od­dáv­na sme tí, nad ktorými si ne­vládol, nad ktorými sa ne­prevoláva tvoje meno. Kiežby si roz­tr­hol nebesia, zo­stúpil a vr­chy by sa pred tebou roz­liali,

EkumenickýIzaiáš63

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček