EkumenickýIzaiáš31

Izaiáš

Proti spojenectvu s Egyptom1 Beda tým, čo zo­stupujú po po­moc do Egyp­ta, spoliehajú sa na kone, za­kladajú si na vozoch, lebo ich je mnoho, a na jazd­coch, lebo sú veľmi moc­ní, ale u Svätého v Izraeli po­moc nehľadajú, Hos­podina sa nedopytujú. 2 Lenže aj on je múd­ry. Pri­vedie zlo, svoje slová ne­od­volá; po­vs­tane proti domu zločin­cov a proti po­moc­níkom páchateľov zla. 3 Egypťania sú ľudia, nie Boh, ich kone sú telo, nie duch. Až Hos­podin vy­strie svoju ruku, po­tkne sa po­moc­ník, pad­ne aj ten, komu po­máhal, a všet­ci spolu za­hynú. 4 Hos­podin pre­hovoril ku mne tak­to: Ako lev i levíča ručia nad svojou korisťou — hoci by na nich kričali mnohí pas­tieri, ich hlasu sa nezľak­nú a pred ich krikom sa ne­stiah­nu —, tak zo­stúpi Hos­podin zá­stupov, aby bojoval na vr­chu Si­on, na jeho vy­výšenine. 5 Ako vznášajúce sa vtáky, tak za­tieni Hos­podin zá­stupov Jeruzalem, ochráni ho a vy­slobodí, ušet­rí ho a za­chráni. 6 Synovia Iz­raela, vráťte sa k tomu, od ktorého ste sa ú­pl­ne od­vrátili, 7 lebo v ten deň každý za­vrh­ne svojich striebor­ných a zlatých bôžikov, ktorých zhotovili vaše ruky na hriech. 8 Asýria pad­ne, ale nie mečom človeka, strávi ju meč, ale nie ľud­ský. Aj keď unik­la meču, jej mláden­ci budú zo­tročení. 9 Jej skala sa od hrôzy roz­sype, jej vod­covia sa zdesia pred znakom, — znie výrok Hos­podina, ktorý má oheň na Si­one, oh­nis­ko má v Jeruzaleme.

EkumenickýIzaiáš31

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček