EkumenickýIzaiáš22

Izaiáš

Výrok proti Jeruzalemu1 Výrok o Údolí videnia: Čože ti je, že si celé vy­stúpilo na strechy, 2 mes­to pl­né kriku, mes­to roz­búrené a jasajúce? Tvojich mŕt­vych ne­prebod­li mečom, ne­pad­li v boji. 3 Všet­ci tvoji náčel­níci ušli spolu a zajali ich bez po­užitia luku; všet­kých tvojich, čo našli, do jed­ného zajali, hoci ušli ďaleko. 4 Pre­to hovorím: Ne­pozeraj­te na mňa, budem hor­ko plakať. Ne­usiluj­te sa ma po­tešovať nad skazou dcéry môj­ho ľudu! 5 Veď je to deň zmät­ku, pod­robenia a cha­osu, deň Pána, Hos­podina zá­stupov, v Údolí videnia. Pod­kopávajú sa múry a k hore za­znieva krik o pomoc. 6 Élam zdvihol tulec, má bojov­níkov na vozoch i jazd­cov; Kír od­kryl štít. 7 Tvoje nád­her­né údolia sú pl­né vozov, jazd­ci zau­jali po­stavenie pred bránami, 8 Júdovi bola odňatá záštita. V ten deň ste po­zerali na výzb­roj Les­ného domu 9 a videli ste, že Dávidovo mes­to má mnoho trh­lín. Zhromažďovali ste vodu do Dol­ného ryb­níka, 10 počítali ste domy Jeruzalema, rúcali ste domy na spev­nenie hradieb, 11 medzi hrad­bami ste urobili nád­rž na vodu Starého ryb­níka. Ne­pozerali ste však na toho, čo to urobil, a toho, čo to od­dáv­na tvoril, ste ne­videli. 12 V ten deň vás, Pán, Hos­podin zá­stupov, vy­zval, aby ste plakali a nariekali, oholili si hlavu a ob­liek­li si vrecovinu, 13 ale na­mies­to toho radosť a jasot, za­bíjate dobytok, za­rezávate ov­ce, jete mäso a pijete víno: Jedz­me a pime, lebo zaj­tra zo­mrieme. 14 Vtedy Hos­podin zá­stupov vy­javil môj­mu sluchu: Iste sa vám ne­od­pus­tí táto vina, do­kiaľ ne­pom­riete, po­vedal Pán, Hos­podin zá­stupov. Šebna a Eljákim15 Tak­to hovorí Pán, Hos­podin zá­stupov: Choď, záj­di za Šeb­nom, správ­com paláca, a po­vedz mu: 16 Čo tu hľadáš a koho tu máš, že si si tu vy­tesal hrob? Vy­tesal si svoj hrob vy­soko, do skaly si vy­sekal svoj príbytok. 17 Pán ťa však násil­ne od­vrh­ne, hr­dina, pev­ne sa ťa zmoc­ní, 18 tuho ťa zo­vrie, ako lop­tu ťa od­hodí do šírej krajiny. Tam zo­mrieš, tam skončia tvoje sláv­ne vozy, ty han­ba domu tvoj­ho pána. 19 Vy­tlačím ťa z tvojho mies­ta, z tvojho úradu ťa zhodím. 20 V ten deň za­volám na svoj­ho služob­níka El­jákima, syna Chil­kiju, 21 ob­lečiem ho do tvojej tuniky, opášem ho tvojím pásom a odo­vzdám mu tvoju moc, bude ot­com pre obyvateľov Jeruzalema a pre dom Júdu. 22 Na plecia mu dám kľúč od Dávidov­ho domu, keď ot­vorí, ni­kto nezat­vorí a keď za­tvorí, ni­kto ne­ot­vorí. 23 Za­tlčiem ho ako kolík na pev­né mies­to, stane sa sláv­nym trónom pre dom svoj­ho ot­ca. 24 Za­vesia naň celú ťar­chu domu jeho ot­ca, výhon­ky a výras­t­ky, všet­ky malé nádoby od misiek až po všet­ky krčahy. 25 V ten deň — znie výrok Hos­podina zá­stupov — kolík osadený na pev­nom mies­te sa po­hne, zlomí sa a pad­ne, od­stránená bude ťar­cha, ktorá bola na ňom, lebo Hos­podin pre­hovoril.

EkumenickýIzaiáš22

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček