EkumenickýIzaiáš11

Izaiáš

Mesiášske kráľovstvo1 Z Izajovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vy­ras­tie výhonok. 2 Spočinie na ňom Duch Hos­podina, duch múd­ros­ti a roz­umu, duch rady a sily, duch po­znania a Hos­podinovej báz­ne. 3 V bázni pred Hos­podinom bude mať záľubu, nebude súdiť podľa von­kajšieho zdania ani nebude roz­hodovať podľa toho, čo pred­tým počul, 4 ale spravod­livo bude súdiť slabých a bude ne­stran­ne roz­hodovať proti bied­nym v krajine. Palicou svojich úst bude biť násil­níkov, dychom svojich pier usmr­tí bez­božníka. 5 Spravod­livosť bude opas­kom na jeho bed­rách a ver­nosť bude remeňom na jeho drieku. 6 Vlk bude ako hosť barán­ka, le­opard bude od­počívať vedľa kozľaťa. Teliat­ko, levíča a vy­kŕmený vôl budú spolu a malý chlapček ich bude za­háňať. 7 Jalovica sa bude pásť s medveďom, ich mláďatá budú spolu polihovať a lev bude žrať slamu ako vôl. 8 Ne­mluvňa sa bude hrať nad dierou hada a bábät­ko rukou siah­ne do diery vretenice. 9 Ni­kde na mojom svätom vr­chu nebudú robiť zle ani škodiť, lebo zem sa na­pl­ní po­znaním Hos­podina, ako sa more na­pĺňa vodami. 10 V ten deň začnú prúdiť národy ku koreňu Izaja, ktorý sa týči ako zá­stava pre národy a jeho príbytok sa stane sláv­nym. 11 V ten deň Pán opäť po­z­dvih­ne ruku, aby vy­kúpil zvyšok svoj­ho ľudu, ktorý zo­stal v Asýrii a Egyp­te, v Patrose a Kúši, v Élame a Šineári, v Chamáte a na os­trovoch mora. 12 Vztýči zá­stavu pre národy, zhromaždí rozoh­naných z Izraela a rozt­rúsených z Judska po­zbiera zo štyroch svetových strán. 13 Po­minie žiar­livosť Ef­rajima, ne­priatelia Jud­ska budú vy­hubení, Ef­rajim nebude žiar­liť na Jud­sko a Jud­sko nebude utláčať Ef­rajim. 14 Letia úbočím bojovať proti Filištín­com na západe, spolu olúpia synov Východu, Edóm a Moáb­sko budú zis­kom ich rúk a synovia Amóna ich budú po­slúchať. 15 Hos­podin vy­suší záliv egypt­ského mora, zaženie sa rukou proti Euf­ratu a svojím horúcim vet­rom ho roz­bije na sedem po­tokov, takže ho bude možné prej­sť v sandáloch. 16 Takú ces­tu bude mať zvyšok jeho ľudu, čo zo­stane v Asýrii, akú mal Iz­rael, keď vy­chádzal z Egypta.

EkumenickýIzaiáš11

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček