EkumenickýIzaiáš26

Izaiáš

1 V ten deň sa bude v judskej krajine spievať táto pieseň: Pev­né mes­to máme, zá­chranou sú mu vy­stavané múry a hrad­by. 2 Ot­vor­te brány, nech voj­de spravod­livý ľud, čo za­chováva ver­nosť 3 a má ne­zlom­nú myseľ. Daruj mu po­koj, po­koj, veď v teba dúfa. 4 Dúfaj­te v Hospodina po všet­ky veky, pre­tože Hos­podin, len Hos­podin je skala vekov. 5 Pre­to znížil obyvateľov výšin a mes­to vy­výšené zrazil, až na zem ho zrazil, zvr­hol ho až do prachu. 6 Pošliapu ho nohy utláčaných, kroky bied­nych. Modlitba v tiesni7 Ces­ta spravod­livého je priama, ty vy­rov­návaš chod­ník spravod­livého. 8 Na ces­te tvojich súdov, Hos­podin, dúfame v teba, tvoje meno a spomien­ka na teba je túžbou duše. 9 Moja duša túži po tebe za noci, aj duch v mojom vnút­ri ťa hľadá za ús­vitu. Keď svoje súdy vy­konávaš na zemi, obyvatelia sveta sa priúčajú spravod­livos­ti. 10 Keď sa však bez­božnému pre­ukáže milosť, ne­priučí sa spravod­livos­ti. V krajine čest­ných bude konať zvrátene, ne­uvidí Hos­podinovu vznešenosť. 11 Hos­podin, tvoja ruka je zdvi­hnutá, ale ne­vidia ju. Nech vidia tvoju hor­livosť za ľud a nech sa han­bia, nech oheň strávi tvojich ne­priateľov. 12 Hos­podin, ty nám daruješ po­koj, veď aj všet­ky naše diela si za nás urobil! 13 Hos­podin, náš Boh, vlád­li nám iní páni než ty, ale my vy­znávame iba tvoje meno. 14 Mŕt­vi ne­ožijú, tiene zo­snulých ne­povs­tanú; po­tres­tal si ich a vy­hubil, vy­mazal si každú spomien­ku na nich. 15 Rozm­nožil si národ, Hos­podin, rozm­nožil si národ, pre­slávil si sa, rozšíril si všet­ky hranice krajiny. 16 Hos­podin, v úzkosti volali k tebe, v tiesni tíško prosili, keď si ich tres­tal. 17 Ako keď má tehot­ná žena porodiť, zvíja sa a kričí v bolestiach, takí sme boli aj my pred tebou, Hos­podin. 18 Počali sme, zvíjali sme sa a porodili sme vietor. Ne­prinies­li sme zá­chranu krajine a ne­vyšli z nás nijakí obyvatelia sveta. 19 Tvoji mŕt­vi budú žiť, ich telá vstanú. Pre­buďte sa a plesaj­te, vy, čo ležíte v prachu! Veď tvoja rosa je rosou svet­la a zem vy­dá tiene mŕt­vych. 20 Poď, môj ľud, vstúp do svojich izieb, za­tvor za sebou dvere, na chvíľu sa skry, kým ne­pominie hnev. 21 Po­zri, Hos­podin vy­chádza zo svoj­ho príbyt­ku, aby po­tres­tal vinu obyvateľov krajiny. Zem od­halí krv vy­liatu na nej a nebude už skrývať za­bitých.

EkumenickýIzaiáš26

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček