EkumenickýIzaiáš59

Izaiáš

Hospodinova ruka1 Po­zri, ruka Hos­podina nie je taká krát­ka, aby ne­moh­la za­chraňovať, a jeho ucho nie je také nedos­lýchavé, žeby ne­počulo. 2 Sú to vaše viny, čo sa stali pre­kážkou medzi vami a vaším Bohom, a vaše hriechy za­kryli jeho tvár pred vami, takže ne­počuje, 3 lebo vaše dlane sú poškvr­nené kr­vou, vaše prs­ty vinou, vaše pery vy­povedajú lož a váš jazyk pre­mieľa zvrátenos­ti. 4 Niet toho, kto by pred­volával na súd podľa práva a súdil poc­tivo. Spoliehajú sa na ničom­nosť a hovoria ne­zmys­ly, počnú zlobu a rodia skazu. 5 Liah­nu vreteničie vajíčka a snujú pavučiny, kto je z ich vajíčok, zo­mrie a z prasknutého sa vy­kľuje vretenica. 6 Z ich pavučín nebude šat, nezak­ryjú sa tým, čo utkali. Ich výt­vor je dielo záhuby, v ich dlaniach je skutok násilia. 7 Ich nohy bežia za zlom, náh­lia sa preliať ne­vin­nú krv. Ich myšlien­ky sú myšlien­ky skazy, pus­tošenie a ničenie je na ich ces­tách. 8 Ne­poz­najú ces­tu po­koja, niet práva v ich na­predovaní. Svoje chod­níky si po­krivili, kto po nich kráča, ne­poz­ná po­koj. 9 Pre­to je ďaleko od nás právo a spravod­livosť nás nedos­tih­ne, očakávame svet­lo, a hľa, tma, čakáme na žiaru, no putujeme v temnote. 10 Ako slepí ohmatávame stenu, tápeme ako ten, čo ne­má oči, na polud­nie sa po­tkýname ako za súm­raku a medzi zdravými sme ako mŕt­vi. 11 Všet­ci mrm­leme ako med­vede, ustavične hr­kútame ako holuby, očakávame právo a niet ho, spásu, no je od nás ďaleko. 12 Lebo mnoho našich pre­vinení je pred tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Áno, naše pre­vinenia sú našou súčasťou a svoje viny po­známe. 13 Vzbura a za­pieranie Hos­podina, od­klon od na­sledovania nášho Boha, násil­né a od­boj­né reči, výmys­ly a prejavy zo srd­ca pl­ného lži. 14 Právo je za­tlačené do úzadia a spravod­livosť stojí bokom, na­ozaj, prav­da sa po­tkýna na ulici a statočnosť ne­môže vstúpiť. 15 Chýba prav­da a kto sa vy­hýba zlu, stáva sa korisťou. Hos­podin to videl a ne­páčilo sa mu, že niet práva. 16 Videl, že niet ni­koho, a zhrozil sa, že niet ni­koho, kto by za­siahol. Po­moc­níkom mu bolo jeho rameno a pod­ržala ho jeho spravod­livosť. 17 Za­odel sa spravod­livosťou ako pan­cierom a pril­bu spásy mal na hlave. Ob­liekol sa do rúcha po­msty a ako plášťom sa za­odel hor­livosťou. 18 Od­platí im podľa skut­kov, hnevom svojim ne­priateľom a han­bou svojim protiv­níkom. Aj os­trovom od­platí za ich skut­ky. 19 Hos­podinov­ho mena sa budú báť od západu a jeho slávy od východu sln­ka, lebo sa priženie ako dravá rieka, ktorú unáša Hos­podinov dych. 20 K Sionu príde ako vy­kupiteľ, kvôli tým, čo sa v Jákobovi od­vrátili od hriechu — znie výrok Hos­podina. 21 No čo sa mňa týka, toto je moja zmluva s nimi — hovorí Hos­podin. Môj duch, ktorý je nad tebou, a moje slová, čo som ti vložil do úst, ne­zmiz­nú z tvojich úst ani z úst tvojich po­tom­kov, ani z úst po­tom­kov tvoj­ho po­tom­stva — od­teraz až naveky — hovorí Hos­podin.

EkumenickýIzaiáš59

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček