EkumenickýIzaiáš54

Izaiáš

Stála Božia láska1 Za­plesaj ne­plod­ná, čo si nerodila, zajasaj a výs­kaj, hoci si ne­poz­nala pôrod­né boles­ti, lebo bude viac synov opus­tenej ako synov vy­datej, hovorí Hos­podin: 2 Rozširuj mies­to pre svoj stan, rozťahuj plach­ty svojich príbyt­kov, nezužuj ich, naťahuj svoje po­v­razy a upevňuj stanové kolíky! 3 Veď na­pravo aj naľavo sa rozšíriš. Tvoje po­tom­stvo ov­lád­ne národy a ob­sadí spust­nuté mes­tá. 4 Neboj sa, lebo nebudeš za­han­bená, nehan­bi sa, lebo nebudeš po­tupená. Veď za­bud­neš na han­bu svojej mlados­ti a na po­tupu svoj­ho vdov­stva si už ne­spomenieš. 5 Tvojím manželom je pred­sa tvoj Tvor­ca, Hos­podin zá­stupov je jeho meno. Tvojím vy­kupiteľom je Svätý Iz­raela, nazýva sa Bohom celej zeme. 6 Veď Hos­podin ťa po­volal ako opus­tenú a duchom skor­mútenú ženu. Možno za­pudiť ženu mlados­ti? — hovorí tvoj Boh. 7 Opus­til som ťa na malý okamih, ale veľkým milo­sr­den­stvom ťa zhromaždím. 8 V návale hnevu som na krát­ko skryl svoju tvár pred tebou, ale večnou milosťou sa nad tebou zľutúvam, hovorí tvoj vy­kupiteľ, Hos­podin. 9 Pri­padá mi to ako za dní No­acha, keď som pri­sahal, že No­achove vody už neza­plavia zem, tak teraz pri­sahám, že sa nebudem na teba hnevať ani ťa nebudem kar­hať. 10 Aj keby sa vr­chy po­hli a kop­ce kolísali, moja milosť sa ne­poh­ne od teba a moja zmluva po­koja sa nezakolíše, hovorí Hos­podin, ktorý sa zľutúva nad tebou. 11 Ty bied­na, zmietaná bez útechy. Po­zri, ja pri kladení mením tvoje kamene na malachit a tvoje zá­klady na zafír. 12 Tvoje ochran­né múry urobím z rubína, tvoje brány z karbunkulu a tvoje hrad­by zo vzác­nych kameňov. 13 Všet­ci tvoji po­tom­kovia budú učeník­mi Hos­podina a budú žiť vo veľkom po­koji. 14 V spravodlivosti budeš upev­nená, ďaleko sa drž od ú­tlaku, aby si sa ne­musela báť, a od hrôzy, aby sa ne­prib­lížila k tebe. 15 Po­zri, ak ťa na­pad­nú, ne­má to nič spoločné so mnou, kto proti tebe zaútočí, pad­ne pred tebou. 16 Hľa, ja som stvoril kováča, čo roz­dúchava uhlie v ohni a svojou zručnosťou vy­rába zbrane. Ja som stvoril ničiteľa, aby ničil. 17 Nijaká zbraň vy­robená proti tebe sa ne­vydarí a každý jazyk, ktorý po­vs­tane proti tebe, usvedčíš na súde. Toto je podiel služob­níkov Hos­podina a dob­ro­denie odo mňa — znie výrok Hos­podina.

EkumenickýIzaiáš54

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček